Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

GENETICKÁ MYSL

Genetická mysl jako sdílený základ druhu

 Abychom pochopili funkci Genetické mysli, je potřeba pochopit Univerzální matrici života neboli Prvotní plán průzkumu Stvoření a vytěžení moudrosti ze Stvoření, který řídí vývoj Multivesmíru. Tento plán říká, že jsme vysíláni do Stvoření coby světelné částice Centrálního slunce - jeho individualizované duchovní esence, abychom zkoumali světy nižších vibrací (času, prostoru, hmoty), zde zakusili oddělenost od vědomí duše, ducha a Prvotního Zdroje (egocentrismus) a poté se s životními zkušenostmi navrátili ke svému zdroji - Prvotnímu zdroji - s vytěženou moudrostí z časoprostorových světů. Takto Prvotní Zdroj těží moudrost z toho, co vytvořil, používaje přitom nás, své individualizované duchovní esence, coby průzkumníky a informátory. Genetická mysl v tomto plánu průzkumu hraje důležitou roli (cituji z Glosáře):

"Genetická mysl, jako prostředník a odraz Zdrojové Reality, je zcela a naprosto hloupá. Celá je částí Prvotní Matrice, která navrhuje evoluční stezku druhů časem. Genetická mysl funguje jako vyrovnávací paměť pro vyvíjející se druhy aby zakusili oddělení od Zdrojové Reality. Tímto způsobem, je lidský nástroj vhodně zapleten v čase, prostoru, a iluzích systému víry."

"Takže genetická mysl je sílou, jenž umožňuje zaku

sit odloučení a současně sílou, která zbaví schopnosti chápat vlastnosti Zdrojové Reality. Když se porozumí této dichotomii, pomůže to rozuzlit vědomí lidského nástroje od omezujících hledisek genetické mysli a její základního autora - hierarchie." Jak víme, lidský nástroj má 24 okruhů rozdělených do 4 hlavních aspektů, kterými jsou: Fyzické tělo, Emoce, Mysl a Genetická mysl.

Genetická mysl - sdílený základ druhu - je tedy tou silou, která způsobuje oddělenost jedinců (egoismus). Z Genetické mysli druhu pramení kvality, jež jsou opakem jednotící síly. Zde je centrum sil oddělenosti. Podívejme se na následující schéma:

  ego-osobnost

 

duše-osobnost

oslabené srdce tíhnoucí k:

 

posílené srdce tíhnoucí k:

nevděčnost

 

vděčnost

necitlivost

 

soucit

odsouzení

 

odpuštění

sebedůležitost

 

pokora

nevědomost

 

pochopení

strach

 

srdnatost

Jednotícími energiemi srdce a duše jsou: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost.

Jejich opaky - energiemi oddělenosti pocházejícími z genetické mysli jsou: nevděčnost, necitlivost, odsouzení, sebedůležitost, nevědomost, strach.

Zde ještou jednou zdůrazním, že tyto energie oddělenosti zakořeněné v genetické mysli druhu, jsou součástí Plánu průzkumu stanoveného Prvotním Zdrojem a jsou potřebné k dokončení individualizace vědomí a ke zkoumání planetárního prostředí. Není na nich nic špatného ani zavrženíhodného. Jsou zpomalenými vibracemi božské lásky, sloužícími pro průzkum planetárního prostředí.

Dvě fáze vývoje genetické mysli

Genetická mysl druhu má dvě základní funkce. První funkci - poskytování energií oddělenosti potřebných pro průzkum planetárního prostředí - jsem popsal v předchozí kapitole. Poté co projde transformací, aktivuje se druhá funkce Genetické mysli - být sdíleným základem druhu a veřejně přístupným skladištěm jeho poznání (odpovědi Jamese):

"Genetická Mysl je skladištěm zkušeností lidského druhu ze všech časů a prostorů; není aktivním „uživatelem“ svých vlastním zdrojů. Nejpodobnější je knihovně a jejími zákazníky jsou jednotlivé lidské mysli, které různou měrou mají přístup k jejím knihám."

Komunikační zóna lidského nástroje je uzlem v celodruhové síti DNK, jež je přístupovém bodem do Genetické mysli druhu.

Než získáme aktivní přístup do Genetické mysli, jsme vyzýváni k osvojení si pasivního-přijímacího módu komunikace s Genetickou myslí. Tento mód se aktivuje invokací:

Všechny aspekty mysli nechť jsou myslí mou. Co vědí moji bratři a sestry, vím i já.

Myslím, že tato invokace je výrazem Pokory. Pokorně přijímat vše, co je v Genetické mysli obsaženo, všechny její aspekty, projevy a kvality v ní zakódované.

 Transformace genetické mysli

 Poté co je realizována hluboká pokora ke všech členům druhu - aspektům genetické mysli, může být zahájen aktivní přístup jedince do Genetické mysli. To je okamžik, kdy se jedinec stává konstruktérem nové Genetické mysli druhu - podílí se na transformaci Genetické mysli.  Transformace GM je oním alchymickým procesem Těžení moudrosti. Provádí se prostřednictvím umění emočního sebemistrovství, které je prováděno vůči planetě a všem jejím obyvatelům - vůči GM druhu:

 ego-osobnost

 

duše-osobnost

oslabené srdce tíhnoucí k:

 

posílené srdce tíhnoucí k:

nevděčnost

 

vděčnost

necitlivost

transformuj na

soucit

odsouzení

 

odpuštění

sebedůležitost

 

pokora

nevědomost

 

pochopení

strach

 

srdnatost

 Tím se energie oddělenosti (opaky ctností srdce) pramenící z GM ztransformují a do GM jsou vetknuta (aktivována) nová vlákna času, prostoru a hmoty, jež jsou vyššími vibracemi božské lásky. Jako praktikující Umění emočního sebeřízení tedy pracujeme na transformaci Genetické mysli našeho druhu.

Jedinec nemá existenci, existujeme jen lidstvo jako celek. Až se lidstvo sjednotí, uvědomíme se jako jediná buňka těla Prvotního Stvořitele. Individuální mysl, která je připojená ke Genetické mysli se stává Navigátorem jednoty - božským fragmentem se všemi jeho schopnostmi.

Není tedy smyslem bytí jedince odpojit se od Genetické mysli a jejích "negativních" vlivů, nýbrž je smyslem našeho bytí Genetickou Mysl transformovat prostřednictvím Umění emočního sebeřízení. Toto umění může totiž vygradovat - poté co je vytěžena moudrost z osobní historie jedince - do stavu, kdy jedinec či skupina pracuje na harmonizaci globálních "nemocí", bolestí či strachů uložených v GM - jako jsou války, národnostní spory a jiné bolestné historické či soudobé události, jež jsou ložisky opaků ctností srdce.

TOPlist