Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Poselství a sdělení

Poselství k mistrovství

SDĚLENÍ ARCHANDĚLA MICHAELA

 

* Mistr hledá svou nejvyšší pravdu a pak ji žije tak, jak nejlépe umí.


* Mistr se učí vidět svět a jeho velká dramata z nadhledu, směrem shora. Posunete se z plynutí lineárního času do jemného pohybu spirálovitých vibračních vln vyšších dimenzí.


* Mistr je zkušený v práci s energiemi a to vždy za účelem nejvyššího dobra. Je ukotven v poli harmonických duchovních sil.


* Vzestup vede k rozšíření mysli i Duše a k věčnému přecházení z jednoho stavu zvýšeného vědomí do dalšího.


* Vstoupili jste do Věku vědomého procitnutí. Cílené uvědomění si podnětů, vysílaných vaší Duší – a řízení se jimi – jsou první kroky k dosažení mistrovství a sebeovládnutí.


* Mistr ví, kdy promluvit a kdy zůstat zticha. Mistr dobře zvažuje svá slova. Klidový stav vašeho aurického pole je neustále narušován švitořením mysli a nesmyslným tlacháním. Je třeba, abyste se ve všech věcech zaměřili na harmonické vyšší vlnové frekvence Světla.


* Samotné znalosti rozdělují. Moudrost a vědomí Duše spojují.


* Jako učedníci na Cestě trvale zlepšujete svou schopnost pojmout Světlo Stvořitele.


* Když popřete jakoukoli stránku svého Božství, popíráte tím svou Božskou celistvost.

* Vesmír Samo sebe stále přetváří a obnovuje skrze impulzy/záměry Nejvyššího Stvořitele a našeho Otce/Matky Boha. Záměrem Nejvyššího Stvořitele je zažít jednotlivost tím, že rozdělí sebe Samo na nepředstavitelné množství rozdílně velkých Jisker vědomí.

* Omniverzum je naplněno tancujícími, plynoucími, spojujícími a rozdělujícími se dílčími částmi/Božími Jiskrami. Stvořitel je živý a vědomý v každé z těchto částí, bez ohledu na to, jak je velká či malá.

* Prostor je sám o sobě veličina, která čeká, až bude naprogramována nebo přetvořena v nekonečnu možností.


 

Sdělení PRVOTNÍHO ZDROJE

 

Podpora systému lidského postupu je rozvíjena mojí vůlí se zřetelným záměrem spojit lidský druh s ostatními druhy z odlišných vesmírů. Protože jsem sedminásobný, existuje sedm vesmírů , které tvoří mé tělo. V každém z nich se vyvíjí druhy se specifickým schématem DNA a jsou vychovávány Inteligencí Zdroje, aby prozkoumaly svůj materiální vesmír. Každý z těchto druhů je vysílán Centrální Rasou do vesmíru, který byl vytvořen, aby odhalil svůj potenciál a prvotní vizi. Váš druh se ve vzdálené budoucnosti spojí se šesti jinými druhy, čímž sjednotí mé tělo, jakožto živoucí prodloužení známého stvoření. Můžete si představit těchto sedm druhů jako paže mého těla, které se ke mně znovu připojí a to mi (nám) umožní být plně funkční ve velkém vesmíru. Toto je můj a proto i váš cíl. Vaše svobodná vůle vám není odňata; je pouze spojena s mou/naší. Z nejvnitřnější komory mé existence vyvěrá touha po expanzi, zkoumání, jednotě a syntéze, přičemž dojde k odhalení další vrstvy mého/našeho účelu existence. Existuje skrytý záměr mé/naší vůle: vytvořit nový svět zkušeností, který by stimuloval náš další vývoj. 

Bez vás se nemohu vyvíjet. Beze mne nemůžete existovat. To je naše věčné pouto. Bylo a je mojí touhou vyvíjet se, a to vás stvořilo. My, kolektivně, jsme spojené nádoby stvoření. Jsme smělí poutníci po nezmapovaných cestách a vynalézavé energie při navrhování nových realit. Jsme obrazem vzestupu, nekonečna, expandující spirály, která se sama po částech vytváří. Jsme neoddělitelní - každý odrazem toho druhého.

Mé požehnání vám, kteří jste nalezli tato slova a vyslechli je s ostrovtipem vaší osobnosti.

 


 

Vyvíjíte se uvnitř, vždy směrem k mé duši stvořitele. Toto je moje oblast, která není uvnitř vás, ale je vskutku od vás oddělena, tak jako jsou hvězdy izolovány od hluboké jeskyně . Toto místo je zdrojem a cílem vaší existence, a z ní sestupujete do jeskyně svého živočišného původu, kde mů j hlas utichá před vaší volbou. Dlím v Centrálním Vesmíru, který je od vás tak vzdálen, že vytváří prostor nepochopitelného oddělení, i když střípek mého já je usazen uvnitř vaší osobnosti, tak jako diamant na prstenu, a přetrvá tam stejně jistě , tak jako já přetrvám. Protože existují tací, kteří věří že jsem mýtem, říkám vám, že můj svět je světlem majáku pro všechny osobnosti všech věků , a ať už ve mne věříte nebo ne, jste neomylně přitahováni ke zdroji, ze kterého jste byli stvořeni.Neexistuje žádný úsek na vaší cestě , který by již někdo před vámi nepřekonal ku pomoci těm, kteří jej následují.

Ačkoliv to není poprvé co mluvím k lidem vaší planety, je to poprvé, kdy hovořím skrze mé nejvnitřnější stvoření a zanechávám nesmazatelný, multi-dimenzionální záznam. Na povrchu tohoto záznamu je mytologie Centrální Rasy, ale jakmile naleznete v této mytologii můj hlas, uvědomíte si jinou stránku tohoto záznamu, osobní modulaci, která k tobě přímo promlouvá, mé dítě . Tento důvěrný vztah, který jsem zakódoval do tohoto záznamu je symbolické podání pomocné ruky, které přetrvá ve vaší mysli i srdci i když vše ostatní zklame. Odhaluji se tobě s nadějí, že odhalíš dalším, co jsi ve mně nalezl. Ne pokryteckými slovy, ale spíše předefinováním našeho vztahu a životem v souladu s touto novou jasností. Opravdu, toto je mé ústřední odhalení. Já jsem zde, pod touto mytologií, abych probudil vaše živočišné já k našemu vztahu, aby jste mohli vymýtit vaší samolibost. Toto je odhalení mého srdce vašemu srdci. Žijte jasně . Žijte se záměrem. Žijte s vědomím, že jste ve mě a já jsem ve vás, a žádné místo není oddělené od našeho srdce. (Výňatek z komory 23)

 


Zákon kruhu a trojúhelníku

 

Milovaní mistři, žili jste až doposud v neskutečném světě: ve světě iluze, kde pravda byla překroucena, změněna a dokonce vymazána, abyste ztratili přístup ke své Bohem dané síle a zůstali uvězněni v realitě strachu, bojů a strádání.

Stvořitelův mistrovský plán pro tento vesmír je uložen ve vaší Svaté Mysli a klíč k moudrosti věků a k možnosti znovu se stát mistrovským spolutvůrcem na úrovni Země, je uložen ve vašem Svatém Srdci. Proto jsme vám už tolikrát zdůrazňovali, jak důležité je odstranit ochranný štít, který jste si před dávnými věky umístili přes své srdeční centrum v oblasti solar plexu, abyste zmírnili své prožívání zármutku a strastí. Nebyli jste si však vědomi, že tím byla velice omezena i vaše možnost vyzařovat navenek, neboť byl snížen také tok Božského Světla Stvořitele do vašeho Svatého Srdce i ven z něj. Následkem toho jste již nemohli aktivovat Pevné Částice Světla Stvořitele ve svém Svatém Srdci svými čistými láskyplnými úmysly. Proto jste od té doby měli k dispozici pouze Prvotní Látku Životní Síly v polovičním spektru. Váš Trojplamen již nemohl dále vyzařovat a tím se vytratily i vaše schopnosti spolutvůrců. Tak začal váš zápas o možnost napojit se a využít vašich Bohem udělených vlastností a nadání.


Nacházíte se v éře velkého obratu, nápravy a expanze a dostává se vám příležitosti harmonizovat veškerou negativitu, kterou jste sami vytvořili, když jste byli násilím uvaleni do stavu nerovnosti. Již jsme vám vysvětlili, že když jste vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, započali svou cestu do velké prázdnoty a neprojeveného vesmíru, byly zároveň vytvořeny důkladné plány pro vaši cestu zpátky do vznešených sfér Světla. Tyto plány byly pozastaveny do té doby, než měl přijít správný čas a než byly splněny určité podmínky. Tento čas nyní nadešel a plány byly znovu spuštěny na začátku 80. let 20. století pozemského času. Jistě jste si všimli, jak výrazně se v uplynulých třiceti letech změnily všechny etapy života lidí na Zemi. Milovaní, vězte, že to, co se v minulosti stalo, je pouze začátkem mnohem větších proměn a že my všichni usilujeme o to, poskytnout vám způsoby, pokrokové informace / učení a především jakoukoli příležitost překročit vlny změn s co největší lehkostí.

Krátce jsme vám několikrát vysvětlovali, jak jste svou Boží Přítomnost JÁ JSEM rozdělili do jednotlivých drobných částí, čímž jste připravovali svůj podíl na vytvoření galaxií, slunečních soustav a planet hutnější podstaty, v nižších dimenzích a na snížených frekvencích. Také jsme se již bavili o tom, jak se poté každá část vašeho Božství rozdělila na dvě Světelné Jiskry, jednu s ženskými atributy a druhou s charakteristikou mužskou. Každé z těchto hlubokých rozdělení bylo završeno v malé Světelné pyramidě, která byla vytvořena speciálně pro tento účel. Mistrovský plán nemohl nikdy selhat, neboť kdykoli jste rozdělili vlastní podstatu, zanechali jste za sebou éterickou repliku, která čeká na opětovné sjednocení v jedné ze Světelných pyramid. Tyto osobní pyramidy jsou rozesety po celém vesmíru, v každé dimenzi i v mnohých pod-dimenzích.


Náš Otec/Matka Bůh, Elohim/Stavitelé Forem a Archandělé vytvořili živoucí Pyramidy Světla na každé úrovni Stvoření, abyste měli přístup ke stavebním kamenům života. Tyto formy, které poskytují život, vytvářejí vstup pro frekvence Světla, které se nezbytně podílejí na transformaci, abyste se vy, lidské Bytosti, mohli navrátit do stavu vyššího vědomí, tedy do svého Božského stavu.


Nyní jste v procesu obnovy spojení s četnými stránkami sebe samých, které se nacházejí na mnohých úrovních páté dimenze. Někteří z vás se dokonce spojili s jedním či dvěma zlomky své Podstaty z šesté dimenze. Když mluvíme o Splynutí Duší, nejedná se o děj, ke kterému by došlo pouze jednou. Je to začátek dlouhodobého zázračného a složitého procesu, v němž kdykoli váš Energetický Podpis dosáhne určité frekvence, dosáhnete opětovného spojení s vyšší částí vaší Duše / Vyššího Já. Pyramida, která obsahuje Éterickou Repliku té konkrétní části Duše, se připojí do vašeho Světelného sloupu, který je vaším poutem k vaší Přítomnosti JÁ JSEM / Božímu Já, a Podstata tohoto Zlomku postupně splyne s vaším Duševním Já ve středu vašeho Svatého Srdce. Když dosáhnete určité úrovně Božího Vědomí, je tento proces výrazně urychlen a doba mezi jednotlivými Splynutími Duší se dramaticky zkrátí.


Zákon Kruhu byl zaveden v celém tomto univerzu a energetický dopad této velkolepé Myšlenky Sémě Nejvyššího Stvořitele nyní dosáhl své plné síly. Uzavřelo se období expanze pro tuto fázi Stvoření a v nastávající fázi cyklu vysílá Stvořitel svou Podstatu, aby do ní zahrnul VŠE, co bylo ve fázi expanze stvořeno. Je to spojení veškeré vyrovnané, projevené Podstaty Stvoření, aby Nejvyšší Stvořitel, Bohové a Bohyně v celém Omniverzu a všechny Nádherné Bytosti Světla VĚDĚLI a ZAŽILI vše, co stvořili. Mnohokrát jste slyšeli rčení „jak nahoře, tak dole“. Je to veliká pravda, kterou je třeba mít na paměti. Zatímco totiž vy znovu nabýváte všechny stránky svého Božství, ke stejnému opětovnému spojení dochází směrem ven od Zdroje Nejvyššího Stvořitele.

 

Informace, kterou jsme vám dali, abychom vám pomohli znovu získat vaše schopnosti spolutvůrců, je ve vašem mikrokosmu duplikací tvůrčího procesu, který probíhá v celém Omniverzu. Nejprve si musíte osvojit schopnost přitáhnout k sobě Metatronické Světlo / Životní Sílu v Plném Spektru, tedy to, co je nazýváno Pevnými Částicemi a je vyzařováno do Řeky Života ze Středu Srdce našeho Otce/Matky Boha. Stane se přístupným tehdy, když je váš Energetický Podpis vyladěn na poloviční úroveň čtvrté dimenze a výše. Abyste mohli tento Boží dar plně využít, je třeba pochopit a aplikovat Univerzální Zákony Projevení; a zároveň musíte nejprve svými čistýmiúmysly aktivovat Pevné Částice Světla, aby pak tato Podstata Světla mohla být aktivována a začne proudit ven do světa. Abyste ten proces urychlili, je důležité mít okolo sebe postavené Kolo Stvořitele / Květinu Života a naplnit ho svým pozorně vytvořeným záměrem do budoucna. Poté, s pomocí Dechu Věčnosti, vašeho soustředěného záměru a vašich vědomých činů, je zásadně zrychlen proces projevení ve hmotném světě.

Tok Stvoření je nekonečný. K přestávce či Bodu Klidu dojde jen, když se formují a slučují Zárodky Myšlenek a Podstata Života je aktivována v mysli a srdci Stvořitele a na všech úrovních Stvoření, i na úrovni vás, tedy lidských spolutvůrců na planetě Zemi. Toho je dosaženo tím, že jsou Zárodky Myšlenek naplněny a aktivovány láskou. Zárodky Myšlenek jsou pak vyvanuty do prázdnoty a zhmotní se ve světě forem. Tento proces pokračuje v každém velkém cyklu až do té doby, než přijde čas, aby započal proces navrácení / znovusjednocení. Veškeré Stvoření je nyní v procesu začlenění do velkolepého Kruhu Božského Světla Stvořitele v očekávání dalšího velkého Bodu Klidu a dalšího významného cyklu expanze. Tento proces je znovu a znovu opakován na všech úrovních Stvoření v tomto univerzu.


Nacházíte se uprostřed vesmírného procesu znovusjednocení, mí odvážní přátelé, a v určeném čase projdete vývojem, ať už jedním či druhým směrem. Musíte si uvědomit, že tento proces transformace je dlouhý a složitý cyklus; avšak může to být také velkolepá cesta, pokud sami využijete učení moudrosti a pomůcek, které vám nabízíme. ZÁKON KRUHU stanoví, že jakékoli nové tvořitelské úsilí musí vyjít z Bodu Klidu Vůle/Síly, z Hlavní Podstaty Stvořitele/spolutvořitele.


ZÁKON TROJÚHELNÍKU je další nedílnou součástí Stvoření. Je vám znám koncept Trojice z vaší Bible: Otec, Syn a Duch Svatý, což je vlastně Mužský aspekt Boha, První Paprsek Boží Vůle/Síly a Duch Svatý je Mateřský aspekt Boha, který byl naplněn Zárodky Myšlenek - Pevnými Částicemi – z mysli Boha Otce. Zárodky Myšlenek jsou poté aktivovány Druhým Paprskem Lásky/Moudrosti ze Středu Srdce Boha Matky a vyslány do univerza prostřednictvím Řeky Života, aby byly skrze vlastnosti, kvality a aspekty Třetího Paprsku využity Slunci (syny a dcerami) k nekonečnému tvoření světů a zázračných věcí.


Síla Trojice je v tomto vesmíru hybnou silou. Archanděl Metatron, Pán Melchizedek a já, Archanděl Michael, tvoříme Trojici Vědomí na vesmírné úrovni. Jsme nositeli aspektů a vlastností Božího Světla / Boží Moudrosti / Boží Vůle našeho Otce/Matky Boha a vyzařujeme je do tohoto vesmíru. Trojice Vědomí je v procesu tvoření důležitou součástí, neboť vlastnosti, atributy a aspekty tří mocných Božích Paprsků využíváte, pokud toužíte být úspěšnými, zkušenými spolutvůrci forem na jakékoli úrovni Stvoření.


Vy, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, jste se spojili s mnoha skupinami, velkými i malými, v celém vesmíru, a přijali jste zvláštní úkoly, které mají být vykonány ve skupině na rozličných místech v určitý čas. Již dříve jsme se zmínili, že ve vás, v Diamantových Jádrech vašich Božských Buněk, byly zakódovány spínače závislé na čase či určité události a byly či teprve budou aktivovány v předem daný okamžik či se začátkem některé části Velkolepého Plánu. Byli jste již součástí mnohých Buněk Trojice, kterým byly z nejvyšších míst zadány zvláštní úkoly. Tyto triády se většinou skládají z blízkých přátelských Duší, nebo z Duší, které spolu v minulosti měly již mnohé zvláštní úkoly a v budoucnu se opět sejdou. Skupiny tří, devíti a dvanácti se v současné době znovusjednocení častěji a častěji dávají dohromady, a v budoucnu se toto bude dít ještě více.Jste připraveni rozšířit svůj obzor za hranice svého malého soukromého světa či reality mikrokosmu? Jste připraveni přijmout pravdu, že ovlivňujete všechny a všechno v tomto vesmíru, do větší či menší míry, a že všichni na Zemi i ve všech dalších sférách ovlivňují vás? Každého z vás se ptáme, jste připraveni užívat ty zázračné dary, na které máte přirozeně Svaté Právo? Co bude váš odkaz lidstvu a světu? Miřte až ke hvězdám, milovaní, protože když jsou vaše vize v souladu s Božím Plánem pro nejvyšší dobro všech, pro způsob vašeho projevu neexistují omezení. Zavolejte nás a my vám pomůžeme posílit vaše odhodlání. Vězte, že jsme vždy na blízku, abychom vám poskytli inspiraci, abychom vás vedli a ochraňovali, a vyzařovali k vám lásku našeho Otce/Matky Boha.


JÁ JSEM Archanděl Michael., přijato 5.10.2010


 

Sdělení delfínů a velryb

 

            Hadi by měli dělat to, co hadi nejlépe umí dělat, což je tkaní energetického toku formy, aby udržovali život a vzestup. Andělé by měli dělat to, co andělé nejlépe umí dělat, což je vetkávání nefyzična do fyzična následováním genetického plánu vytvořeného Dračí duší. Dračí duše by měla dělat to, co umí nejlépe, což je vedení stvoření nebo jedincova ztělesnění pro účely vzestupu.

1. JÁ ZAMÝŠLÍM VZESTUPOVAT

2. JÁ ZAMÝŠLÍM VYTLAČIT ZE SVÉHO POLE A SKONCOVAT S KAŽDOU DUŠÍ  NEBO SKUPINOU (SKUPINAMI) DUŠÍ, KTERÉ NEPODPORUJÍ VZESTUP

3. JÁ ZAMÝŠLÍM ODDĚLIT SE OD FALEŠNÝCH BOHŮ

4. JÁ ZAMÝŠLÍM, ABY DRAČÍ DUŠE DOHLÍŽELA NA MŮJ VZESTUP

6. JÁ ZAMÝŠLÍM, ABY ANDĚLSKÁ DUŠE DOHLÍŽELA NA VETKÁVANÍ POLE A DNA DO FORMY

7. JÁ ZAMÝŠLÍM, ABY HADÍ DUŠE DĚLALY TO K ČEMU BYLY NAVRŽENY

 

Proto vytvářejme společně tyto záměry:
 

1. NENÍ SMYSLEM DUŠE NEBO DUCHA POŠKOZOVAT NEBO NIČIT FORMU. PROTO ZAMÝŠLÍM NEPŘIPUSTIT JAKOUKOLI FORMU POŠKOZOVÁNÍ NEBO NIČENÍ, KTERÁ BY SE VYSKYTLA BUĎ VNĚ, NEBO UVNITŘ HRANIC MÉHO POLE NEBO FORMY OD DUCHA NEBO NEFYZIČNA


2. JÁ ZAMÝŠLÍM UVOLNIT VEŠKEROU KARMU PRO TO, JAK DUŠE POUŽÍVALA MÉ SOUČASNÉ POLE A FORMU PRO VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ ŠKOZENÍ V TOMTO ŽIVOTĚ


3. JÁ ZAMÝŠLÍM UVOLNIT VEŠKEROU KARMU PRO TO, JAK BYL MŮJ ROD VYUŽÍVÁN DUCHEM NEBO DUŠÍ K NEVĚDOMÉMU ŠKOZENÍ DRUHÝM NEBO SOBĚ NEBO ZEMI V DOBĚ JEJICH INKARNACE


4. JÁ ZAMÝŠLÍM UKONČIT ŠKOZENÍ NA VŠECH ROVINÁCH REALITY, FYZIČNU A NEFYZIČNU


5. JÁ ZAMÝŠLÍM OBEMKNOUT SE STRÁŽCI, KTEŘÍ BUDOU BLOKOVAT VZORY ZMRZAČENÍ UVNITŘ A VNĚ HRANIC SEBE A VŠECHNY OSTATNÍ, KTEŘÍ NAVĚKY ZACHOVÁVAJÍ TANEC ŠKOZENÍ

... a poslední meditace:

1. JÁ ZAMÝŠLÍM ODSTRANIT VŠECHNY ZBYTEČNÉ ROVINY SNU, KTERÉ OBKLOPUJÍ MÍSTO, KDE ŽIJI S POMOCÍ ZEMĚ
 

2. JÁ SE ZAMÝŠLÍM UKOTVIT ZCELA DO AURORY A CHRÁMŮ VZESTUPU KVŮLI PODPOROVÁNÍ MÉHO POKRAČUJÍCÍHO VZESTUPU KAŽDÉ ROVINY SNU
 

3. JÁ ZVU MÉ LIDSKÉ DÁVNÉ PŘEDKY DO MÉHO TANCE ŽIVOTA
 

4. JÁ ŽÁDÁM SVÉ DÁVNÉ PŘEDKY, ABY POMOHLI S VEDENÍM MÉHO VZESTUPU
 

5. JÁ ŽÁDÁM SVÉ DÁVNÉ PŘEDKY, ABY MNE DOPROVÁZELI DO a Z LÉČEBNÝCH CHRÁMŮ VZESTUPU KAŽDOU NOC, KDYŽ USÍNÁM
 

6. JÁ ZAMÝŠLÍM DOVOLIT ZEMI, ABY POUŽILA MÉ POLE K OBJASNĚNÍ A OČIŠTĚNÍ LIDSKÉ ROVINY SNU, ABY SE MOHLA ZRODIT NOVÁ ÉRA MÍRU
 

7. JÁ ZAMÝŠLÍM POJMOUT NOVÝ SEN PRO MŮJ ŽIVOTNÍ TANEC, KTERÝ ZEMĚ A MÉ NOVÉ DUŠE SPOLEČNĚ TKAJÍ

 

paroháči


Poselství praotce Čecha

 

            „Nitro duté hory Říp, plné horké vody, jsme využívali skrze své znalosti k zmnožení svých výpěstků na našich polích v širokém okolí, a to tak, že jsme dovedli myšlenkově nastavit a naprogramovat proudění vřídelní vody spodními proudy pod zemí k ohřevu horních zemních vrstev, a rovněž tak jsme na radu Druidů počali čerpat obrovské množství energie, která vyvěrala z nitra hory a tryskala do okolí. Ani polohu ostatních kopců v blízkém a širém okolí jsme neopominuli. Propojili jsme je „sítí“ z jednoho vrcholu na druhý, do dálky v přímce, pro blízké využití pak s odbočením. Celé Čechy byly propojeny takovouto sítí, jako obrovská pavučina, nad zemí i pod zemí. O tom dnešní generace lidí až na výjimky vůbec nemá ani ponětí. Tato „energetická“ síť dnes existuje jen ve svém zbytku, neboť nevhodné zásahy do krajiny, zejména technickými stavbami, její účinnost propojení zcela rozrušily.”

 

Poselství Keltů

 

            Ti zkušenější z nás říkali, že není dobré se stavět na odpor, že zlo přinese ještě větší zlo, ale někteří z nás se opevnili na kopcích a věřili že se mohou ubránit nájezdníkům. Satana však dovedla využít lidských slabostí a nectností a vždy našla skulinu ve svornosti lidských bytostí. A tak i mezi nás byl vražen klín, který nás rozdělil na hmotně žijící se všemi lidskými nedostatky a na duchovně smýšlející s ctnostmi. Ti zralejší proto odešli do odlehlejších krajů země, kde splynuli dokonaleji s přírodou. Vybudovali zde rozsáhlou energetickou ochranou síť proti cizím vlivům hmotným i duchovním. Centrum našeho vědění se nalézalo v místech zvaném Zví-kov, kde je vstupní brána do podzemní říše Agharty. Naši kněží a kněžky, se zde učili tajům vesmírných zákonů, aby se postupně zcela odpoutali od hmotného světa a smýšlení, a tak postupně vznikla skupina lidí nazývaných DRUIDI – zasvěcenci. Oni jediní dovedli komunikovat s duchovními bytostmi světla a ochránit nás proti útokům temnoty. Dokonale k tomu využili nových znalostí samotné krajiny a její duchovní podstaty. Dovedli vnímat a využívat jednotlivé energie zemní, podzemní i vesmírné, dovedli probouzet skrytou sílu uvnitř lidského těla, uměli snímat myšlenky na dálku a tyto přenášet, dovedli zajistit obyvatelstvu přízeň živlů i bohatost úrody. Vyučovali prostý zemědělský lid znalostem, které dovedl svým rozumem pochopit a přenést do každodenního života. Tehdy se nám vše dařilo. Zásobnice vědění byla uložena v hloubi nitra hory Blaník (ve velkém kopci pro mužský princip života, v malém kopci pro ženský princip života), odkud proudily prameny stříbrné řeky z podzemního jezera, aby se poznání šířilo v hloubi země tenkými i mohutnějšími prameny do všech stran. Tato duchovní matrice, zde uložená v krystalech, měla sloužit pro pozdější časy, kdy by lidstvo pod tíhou vlivu černého Boha kleslo ve své morálce a způsobu žití natolik, že by nebylo možné uskutečnit nápravu k uchování lidství v každém z nás. Kromě tohoto opatření, ukrytého pokladu v nitru křišťálové hory, Druidi uměli uchovávat duchovní kopie všech rostlin, keřů a stromů, které byly potřebné pro žití lidských tvorů. Vše má svou duchovní předlohu, a tu lze uchovat ve „vědomí“ kamenů s vysokou vibrací. Tato vibrace zajišťovala, že uložené „poklady“ nebudou zneužity protistranou temnoty. O všem, co jsme se za svého pobytu na této planetě dozvěděli, jsme se snažili podat zprávu při našich pozdějších návštěvách v současné době, kdy jsme sem přilétali na strojích již jako duchovní bytosti, což je pro mnohé pozemšťany nepochopitelné. S pomocí přístrojů jsme vám je předávali jako tzv. obrazce v krajině. Chtěli jsme obrátit vaši pozornost a myšlení na jinou rovinu, než je to vaše zběsilé, nikam nevedoucí žití. Víme sami ze svých zkušeností, jak mohou dopadnout lidské bytosti, které klesnou pod snesitelnou a udržitelnou rovinu lidství. Ani zvěř se takto nechová, neboť ona je řízena a naslouchá svým duchovním řídícím bytostem.

 

 

Poselství Druidů

 

Soustředili jsme se do míst, kde byly příznivé podmínky pro naši práci, v blízkosti skal, kopců, s uzavřenými či otevřenými slujemi, vstupy do podzemí. Tyto jsme však museli dobře střežit, aby je nevyužila temná síla, která takováto místa potřebovala pro své nové služebníky, které sem uzavírala, věznila je zde, trýznila je a všemožnými způsoby je nutila ke spolupráci na jejím zhoubném plánu.

Jako ochranné bytosti se nám mnohdy zjevovali světelní andělé, kteří si vyvolili za svá sídla některé hory. Říkali jsme jim Světelné labutě. Jedno takové posvátné místo bylo ve skále u sv. Jána. Světelné bytosti svými křídly ochraňovaly nebeskou bránu pro všechny, kdo přicházeli na tuto Zem v míru. Tyto bytosti byly dlouhý čas připraveny pomoci vyvoleným národům, požehnaným Otcem Stvořitelem, které obývaly tento kraj, až v případě nouze požádají o pomoc v poslední bitvě boje Dobra proti Zlu. Každé takové průchozí místo mělo nejen svou Síň vědění, ale i Sály moudrosti a Místo světelné záře (maják), které udávalo směr pro pomoc přicházející zdaleka. Jednotlivé skály či hory byly propojeny soustavou světelných paprsků, kudy proudily neustále informace, kterým jsme my mnohdy nerozuměli. Zbudovali jsme na radu starších moudrých bratří z podzemní říše svou dorozumívací síť, s pomocí kamenů, které jsme vnitřně upravovali a programovali pro vysílání zpráv a informací, i pro daleké rozhovory. Významné body v krajině měly svá přímá spojení; tam, kde chyběl vhodný terénní mezistupeň, jsme budovali pomocná zařízení, soustavu kamenů, či jsme měnili směr s pomocí tzv. kamenné centrály

Při svém zkoumání krajiny jsme také narazili na mnohem starší dorozumívací zařízení, která vysílala pomocí mnohabarevných paprsků o různé intenzitě, aby jednotlivé linie proudily z nejvyšších vrcholů krajiny, všemi směry mnohdy do velké dálky i do vesmíru. Do těchto míst směřovaly rovněž paprsky z nitra země, jejichž účel jsme neznali, neboť jsme do nitra země přímo vstoupit neuměli a ani nesměli. Jen ti nejčistší z nás, jednou za mnoho let, mohli nahlédnout do tajemství kopců. Vyprávěli nám o tajemných bytostech, světelných jezdcích, ochráncích, učitelích, ochraňovatelích. Toto vše jsme si předávali z generace na generaci a věřili jsme, že vše jednou pochopíme, dokonale pochopíme a tak poznáme i svůj původ.

Rovněž legendy o dracích jsou skutečností. Děti a čistí lidé vídávali za svých pobytů v krajině mnoho draků. Byly to bytosti, složené z elementárních částic myšlenkovým působením vyšších duchovních bytostí, ale i černých duchů, které obývaly určená místa v krajině a sloužily člověku nebo mu škodily. Zlatí, červení, oranžoví, žlutí a světle hnědí draci byli ti vyspělejší ve svém uvědomnění své služby, obývali vrcholy kopců, někdy se zjevovali lidem, ochraňovali je před působením svých černých druhů z nitra země. Lidé je měli rádi, a dovedli s nimi žít v míru. Draci jim umožňovali poznávat skrytá bohatství planety, která rozdávala své dary živoucího nitra skrze své tepny – hory, kopce, skály, jeskyně, řečiště, vodopády. Svým dechem pokrývali postižená místa, ovlivňovali růst rostlin, čistili půdu, řeky nebo strážili otevřené vstupy do podzemí.

Černí a tmaví draci naopak nedosáhli znalostí svých druhů, nechali se zlákat Satanou a jejími spolupracovníky ke spolupráci a svých schopností využívali v jejích službách proti člověku. Poškozovali živoucí tepny mateřské planety, odváděli životodárnou energii potřebnou pro zdravý růst obyvatel a zajištění jejich výživy, očistu toků, růst zeleně, snažili se dosáhnout jejího cíle vedoucího k trvalému nesouladu člověka s živoucí krajinou a o jeho konfrontaci se živly. Pokud tomu tak není, krajina se razantně brání narušiteli. Zásahem na jejích citlivých místech jsou vyvolány reakce jako u každého jiného postiženého organismu, který se potřebuje zbavit všeho, co pokládá za škodlivé. Pak tím především utrpí sami lidé. Je to pro vás těžké na pochopení, ale snad je to dostatečné vysvětlení pro vaše základní poznání.

 

 

Poselství Libusche

 

„Já jsem si předsevzala roli ochránkyně české krajiny – Bohemie, která mi učarovala svou rozmanitostí, svými nádhernými zákoutími u řek, kopci, skalami, lesy. Byl to vskutku ráj pro lidi, čistý a nezkažený. Znala jsem mnohá místa, která již dnes upadla v zapomnění – vrch Oškobrh, Kotýz, Kněží hora a další, které jste již navštívili nebo se je hodláte navštívit. Protože jsem měla ráda celou krajinu, putovala jsem z místa na místo i se svými učenkami, mladými dívkami, které chtěly žít jen čistým způsobem života. Nechtěly se oddávat ničemu, co bylo příliš hmotné, svazující, nechtěly se také nikdy oddat muži, a chtěly si zachovat jen svou panenskou čistotu. Učila jsem je tomu, že láska je lidskou přirozeností, ale že nestačí sobecky milovat jen jediného člověka, ale že je nutno milovat všechny bližní, ať jsou jacíkoliv. Že nemáme právo nikoho předem soudit, že každý je svými činy a myšlenkami sám sobě soudcem před naším bohem - Stvořitelem.  A tak i lidé zasažení slepotou musí nejdříve sami na sobě poznat ukrutnost a nesmyslnost svého počínání, aby prohlédli. Nikdo nikoho nepovede za ruku, každý sám musí projevit touhu po nápravě sebe sama. Pak jedině bude možné postoupit vpřed… Těším se, že již více nebude soumraku nad českými kraji, a zavládne jen období klidu a míru a všeobecné harmonie. Dnes v duchovním světě vše vidíme jinýma očima, než tomu bylo kdysi na Zemi v Bohemii, ale prožitky, které jsme si odtud odnesli se nám neustále vracejí. Máme samozřejmě radost z vašeho počínání a jsme s vámi v každou vaši hodinu při realizaci Velkého plánu.”

 

Poselství krále Artuše

 

„Jsem představitelem podzemní říše Strážců planety Země, ve službách našeho Otce Stvořitele a Matky Země a jejich synů a dcer. Otevřením svých srdcí jste probudili, drazí, duchovní srdce této kdysi tak překrásné země, a svou nezištnou prací a spoluprací s duchovním světem jste napomohli k očistě české země – této pozemské Bohemie, zbavit se všeho utrpení zaneseného sem v celé její historii. Uvolnili jste všechny duchovní bytosti k dalšímu vývoji, bytosti jaté a připoutané k hmotnému světu, bez jakékoliv možnosti odchodu. Po nalezení Pravdy a přímé duchovní cesty jste započali promlouvat s námi, bytostmi z různých rovin bytí, a nepodivovali jste se již nad tím, že je toto vůbec možné. Našli jste si bránu do naší říše, a my jsme vám dovolili do ní nahlédnout. Nemůžete prozatím k nám sestoupit, ono to ani není nutné, ale skrze vysokou vibraci, o které dnes již víte a umíte s ní a v ní pracovat, jste návštěvníky naší Studnice poznání, kdykoliv si to budete přát. Odcházím nyní v době zásadních změn z této Země, neboť má činnost zde je u konce. Nejsem již legendou, ale pro vás skutečnou bytostí. Je mě zapotřebí jinde, můj čas služby se naplnil, a to i díky vám. Uvolňuji své křeslo, na kterém jsem usedal po dlouhou dobu. Toto křeslo předávám tobě, český lide, který jsi našel cestu do našich srdcí a způsobil jsi mi radost ze skutků, které nastaly – neboť oba světy, ten pozemský hmotný a ten duchovní, jsou vzájemně již propojeny. Klíč obdržíš tam, kam tě i nadále povede tvé duchovní srdce. Loučí se milující král Artuš, oddaný zastánce Pravdy. Zvu zástupce českého lidu k převzetí klíče od pokladnice vědění ve svém sídle, v místě uložení „svatého Grálu“ a „hradu sv. Grálu“. Pokladnice bude zpřístupněna jen těm, kdož byli k tomuto úkolu svobodně zvoleni, kdo sebou ponesou své čisté srdce, kdo přijmou úkol jim daný, a kdo ruku v ruce jsou ochotni obětovat své pohodlí pro službu svým bližním. Oni sami nechť se svobodně rozhodnou. V mém paláci jsou vždy vítáni. Mí rytíři nechť je vítají v plné duchovní zbroji jako mé nejvěrnější přátele a spojence. Světlo poznání je přivede vždy na ta správná místa. To pravím Já Artuš král Rytířů kulatého stolu modré planety Země a Spojenectví planet světelného kříže, věrný a oddaný služebník Otce Stvořitele 11. vesmíru.”


Poselství od Kryona

vize 2012foto - obraz autora "Velký portál 2012"

Vzpomenout si na to podstatné

Já jsem Kryon z magnetické služby!

    Těší mě, že tě smím zas kousek doprovodit na tvé cestě. Jsem tu vlastně pokaždé, když na mě pomyslíš. A ti z vás, kteří mě požádali, abych vstoupil blíže do jejich života a doprovázel je, ti jsou v mém poli a v mém vědomí stále. Mé vědomí mohu natolik rozšířit, že jím mohu obemknout celou planetu. To ostatně můžeš také, jen v tuto chvíli zřejmě ještě nevíš, jak na to. Smím ti pomoci? Chceme si to vyzkoušet? Zavři oči a soustřeď se na planetu Zemi zatímco ji pozoruješ z výšky. Svým vnitřním zrakem ji celou obemkni, nesoustřeď se na nic jiného. Poté se ponoříš hluboko do svého pocitu a planetu Zemi svým pocitem prozkoumáš. Jak se jí daří? Je lehká a cítí se dobře? Nebo je v napětí a vězí ve spoustě starostí? Prociťuj každou její oblast, i oceány, vnímej vše. Možná chvíli potrvá, než si uvědomíš, že můžeš cítit každý detail a současně vnímat Zemi jako celek. Užívej si tuto zkušenost! A nyní se soustřeď na jádro Země. Prociťuj její božské jádro. Pocítíš, že toto jádro je láska sama. Zde je Země zcela vyléčená a zdravá. Stejně jako ty ve svém srdci.

    Člověk, který je ještě nevědomý, si myslí, že lidstvo samotné nese zodpovědnost za to, jak se Zemi daří. Ale všechny tyto aktivity, kousky s počasím, jsou jen zvláštní očistou Země samotné. Souvisí to s tím, jak se Země pohybuje do jiné vibrační roviny. To, že je Země třetí dimenze znečištěná, samozřejmě souvisí s člověkem a jeho aktivitami. Není to ale příčinou nepravidelností, které se nyní dějí s vnější Zemí. Jde o transformaci na vyšší božské úrovni. Nevychází z lidské činnosti a nelze ji ani ovládnout, působí zde vyšší síly. Jen toto znečišťování životního prostředí, které se projevuje v měřitelných hodnotách, není samozřejmě dobré pro zdraví rostlin, zvířat a lidí. Váš životní styl byste změnit měli. Na změnách Země to ale zas takový podíl, jak se všude udává, nemá. Za tyto změny není zodpovědné lidstvo, tyto změny vycházejí z hlubokého, vnějšího procesu očisty Země, aby mohla postoupit do jiné roviny a znovu se sjednotit s jejími vyššími částmi. To je to, co se děje. To jsou cykly, kterým je Země podrobena. Tentokrát však ještě se zvláštním podtextem: Země vstupuje do vyšší roviny vědomí a svou oběžnou dráhu mění směrem k jiným drahám slunečního systému.    Tím chci říct, že Země toto všechno dobře ví. Vědomí Země ví, co se s ní děje. Nebojí se o sebe, pouze si dělá starosti o své lidi. Nebojí se ani své smrti, neboť ta nenastane. Mohlo by se tak stát pouze v případě nesprávného, ať už vědomého či nevědomého použití atomové síly, které by mohlo zapříčinit implodování Země. To se stalo s jednou sousední planetou, neboť její obyvatelé již nedokázali tuto atomovou sílu ovládat. Byla to vysoká daň za špatně nasazenou moc. My máme ale z vyšších rovin povolení zasáhnout, kdyby se k něčemu podobnému schylovalo. Už jsme se také jednou nebo vícekrát energeticky angažovali. Řečeno ale ještě jednou a naprosto jasně: znečištění Země je způsobeno lidskou nepozorností a částečně také nevědomostí, ale není příčinou tolika přeměn. Dle božského plánu zahajují tyto přeměny novou cestu Země.

    Neklid, který lidé u tohoto procesu čištění pociťují, bude stoupat. Mnoho lidí, kteří nejsou probuzeni a kteří se těmito tématy vědomě nezabývají, jsou zneklidněni a energeticky vystaveni velmi starým mechanismům a kampaním informačních médií a tomu také odpovídají jejich reakce. Energetické složky všech těch informací, myšlenkové konstrukty, které jistí lidé vysílají nebo si ponechávají, jsou děním na Zemi posilovány. Řeč je o scénářích o zániku a o mnohých, mylně interpretovaných spekulacích kolem roku 2012, které v lidech ještě více vzbuzují nejistotu a pochybnosti o jejich dalším, zdravém životě. Mnozí na základě toho zpochybňují své životní hodnoty. A je to tak dobře. Ať už tyto soudy o zániku Země s sebou přinášejí cokoliv, a tím mám na mysli ty negativní proudy myšlenek, něco dobrého na nich přeci jen je: člověk tak svůj život staví do nového světla, prosvětluje ho. V nejlepším případě se ptá: Proč jsem zde? Co je v mém životě důležité? Kdo jsem? Kdo je Země? Existuje život na jiných planetách? Co mohu udělat, abych své zdraví i zdraví jiných povznesl?
    Toto kumulování energie a zesilování myšlenek, které ve vědomí mas kolují po dlouhou dobu zkušenosti Země, se mění. V tuto chvíli to vypadá spíše jako strach a nejistota. Ale já, jak je známo, vidím trochu dál než vy a zjišťuji - a to jsem hodně rád - že se to změní. Ti z vás, kteří již vstoupili do pole probuzení, vytvářejí svými myšlenkami a svou láskou novou síť. Tato síť začíná měnit mofrogenní pole, masové vědomí Země. Když těchto myšlenek přibude, pak strach a zastrašenost zmizí, rozpustí se, a budou převlečeny za láskyplné myšlenky. Princip síly myšlenky je stále zřejmější. A se zvyšující se energií, která na Zemi stále proudí, nazývám ji „Zlatou Vlnou", jsou myšlenky všezahrnující lásky silnější a silnější a ve strukturách lidí vytváří další myšlenky, které napájí velké pole a zahajují opravdovou božskou změnu.

    Jaké by to jen bylo, kdyby všichni lidé jásali a říkali: „Já vím, banky se zhroutí, politikové odejdou, všechno se rozdrobí a konstrukt manipulace se rozpadne. To je úžasné! Těším mě, že nový břeh je na obzoru a že vznikají nové představy harmonického, sobě rovného lidstva. Konečně to nastává. Není sice příjemné, že nevíme, jaké to jednou bude. Ale tato představa, že je o všechny postaráno a že je vše spravedlivě rozděleno, je nádherná. Důvěřuji, cvičím se v trpělivosti, vyzařuji světlo a jsem celý napjatý, jakým způsobem to nastane."
    Takové myšlenky ti teď mohou připadat trochu revoluční, ale koneckonců jsi dobrodruh, který vytváření nových věcí miluje. Přišel jsi na Zemi, abys nechal vládnout opravdovou rovnocennost. A těšil ses na to, že toto napínavé dobrodružství prožiješ se všemi jeho stránkami. Potom ses nechal chytit do pasti duality a nyní cítíš strach, který ti říká: „Co nastane, když systém měny padne? Mám dost peněz na to, abych mohl dál existovat? Jak si budu moct koupit jídlo? Nebo nás čeká hladomor?" Na druhé straně závoje jsi tyto pochybnosti neměl a žádný strach tě nebrzdil. Byl jsi dokonce pyšný na to, že můžeš být u toho, a byl jsi naplněn touhou po činech u těchto velkých změn. Nic tě nemohlo zastavit být pionýrem. Což si takhle znovu vzpomenout, znovu se přiblížit k opravdovému pionýru a s radostí všechny změny přivítat? V tvém nitru přeci víš, že tě Bůh v tobě láskyplně nese. Kdo se oddá Bohu v sobě samém, tomu nebude nic chybět. Teď je čas, kdy jsou tato slova důležitější než kdykoliv předtím. Ty sám, každý z vás rozhoduje, jakou další cestou se Země vydá.

Každý se bude svými myšlenkami na dalším dění Země podílet. Každý spolurozhoduje, jak lehce se Země s těmito velkými změnami vyrovná. Jsi jedním ze spoluzakladatelů nové vlády Země, která bude jednat kolektivně s laskavostí a s každým individuem zacházet velmi láskyplně. Neboť Země ví: změny každého jednoho z nás mění pole všech lidí, neboť všichni jsou navzájem propojeni.    Nech mě teď trochu nahlédnout do dalších let. Země změní své póly, o tom není sporu. Vaši vědci to již s největším zájmem, velkou nejistotou a také strachem zjistili. A to celé se již děje. Tento proces začal již před cca 15 lety. Jemně to pokračuje, což neznamená, že to lidé nebudou cítit. Klimatické změny jsou jistě součástí. Ale není to doprovázeno katastrofou. Budou s tím spojené velké změny, a to nejen ty vnější: změna pólů změní psychiku lidí. Tato struktura člověka, která je těsně spojena s astrální rovinou, se rozkolísá. Člověk sám prodělá velké změny. A to je to, co většinu lidí velmi zmate. Samozřejmě to souvisí se změnou magnetických polí země, které se oslabí. Tím chci říct, že kdo se sám se sebou dobře spojí, je téměř imunní proti jakýmkoliv psychickým změnám.

    To je nádherný vedlejší efekt všech těch změn, kterými teď Země prochází. Neboť nové zaměření magnetického pole Země mění hrací plán a tím také možnosti vývoje každého jednotlivého člověka. O tom informujeme už roky. Člověk se mění a vystupuje z běžného hracího plánu Země. Mutuje ke kosmickému člověku. A to je spojeno s velkými změnami v každém jednotlivém životě. Člověk začíná vše, co mu je nabízeno, zpochybňovat. A to je nádherné. Tentokrát ses inkarnoval, abys mohl tento proces podpořit.
    Stále více se propojuj se svým Vyšším Já, které v tobě spočívá. Je zakotveno ve Vyšším Svatém Srdci a čeká jen na to, aby tě mohlo láskyplně doprovázet. Bude ti pomáhat v tvém zdokonalování, což je skutečně velmi intenzivní, alchymistický proces. Dovol nám se blíže semknout a pevněji ukotvit síť nebeské jednoty. Nech nás všechny s radostí vkročit do nových časů, i když jsou spojeny se změnami, které tě vytrhnou z tvého spánku Šípkové Růženky a z tvé denní jednotvárnosti. Budeš pochybovat, zda tvůj nynější život je skutečně ten, který chceš žít. Stejně tak zpochybníš politiku a hospodářství a potřeseš hlavou nad tak velkou drzostí a nesrovnalostmi, které se dějí. Všechna tato odhalení, odkrytí korupce, utrpení a žalu tě ohromí, udiví, ale možná také trochu obšťastní, neboť všechna tato odhalení vnesou změny. Nic se nemůže odkrýt nově, neboť to staré ještě existuje. A ztráta, která jako ztráta alespoň vypadá, zrodí to nové. A proto jsi zde. Chtěl jsi být u toho, když se to Nové viditelně prolomí. A ty máš tu úlohu, podpořit to svým světlem. Nezáleží na tom, jaká je tvá profese, jak jsi starý a co právě děláš ve svém osobním životě. Tvé světlo svítí a tento proces podporuje.
    Dále je tu umění, dokázat si vzpomenout na to podstatné. Industrializace s sebou přinesla smýšlení, že si člověk musí opatřit všechno možné, co by jeho život údajně udělalo hezčí. Myslel sis, že zkvalitní život. Ale přehlédl jsi, že to byly odbočky, neboť takzvané pokroky často to podstatné v životě překryly. Přes samou techniku jsi zapomněl, jak je hezké sedět pod stromem, intuitivně se s ním spojit, a jak dobře ses po tom cítil. Mladí lidé vědí velmi málo o síle této energie. Ačkoliv jsou mezi vámi někteří, kteří to dobře vědí, jen to pohřbili. Jste velcí lidští otvírači dveří, kteří se v ne příliš vzdálené době zde na Zemi chopí opratí.    Nenech se zmást spory, mocenským bojem, teoriemi o zániku světa a často mylně vykládanými interpretacemi proroctví. Spolehni se raději na své srdce, na Boha v Tobě. Ten ví, jak to půjde dál. Ten má boží vhled. Ten má stezku vývojové cesty v hledáčku, tak abys byl vždy ve správnou chvíli na správném místě. Ten ti zprostředkuje, co je třeba udělat, když se ostatní kolem tebe nechávají mást nakrmenými myšlenkami o zániku světa nebo když je jejich psychika pod vlivem změn hracího plánu Země a magnetického pole podlomená. Bůh v tobě ti společně s logickým rozumem poskytne vždy to intuitivní nebo komunikativní, co je třeba udělat jako další. A to nejzajímavější na tom všem je, že to není jako u navigačního přístroje, kde je cesta předem znázorněná a spočítaná. Božské Vyšší Já žije vždy Teď a Tady. Bude ti ustavičně znovu a znovu, nově a na základě nynějších zkušeností přímo zprostředkovávat, co je teď nutné udělat. A nevychází to z výsledků minulosti, jak by to udělal tvůj rozum. Tvé Vyšší Já je v této, na zážitky bohaté době božským navigátorem.

    Prosím, nedělej si starosti o svou budoucnost. Buď pevně spojen sám se sebou, dívej se, co skutečně ve svém životě potřebuješ, co chceš nechat vpustit do tvého pole a co ti dělá opravdovou radost. Buď otevřen novinkám, které mohou vstoupit díky neobyčejným situacím, a vnímej a přijímej je svým srdcem. Nehodnoť rozumem, ale prociťuj ze svého srdce co je důležité a co ne. Božský ukazatel cesty jde vždy správnou cestou a nedovolí, aby ti něco chybělo.

    I kdyby zde měly udeřit hladové časy, nebylo by správným řešením hromadit jídlo. Jsem si jistý, že tvé Vyšší Já by tě nasytilo vším, co tvůj tělesný systém potřebuje. To věděli již staří moudří. To se také učili ve starých klášterech a chrámech. A když na to přijde, může tvé Vyšší Já skutečně převzít stravování a zaopatření. Není to nádherná představa? Ne, to není hudba budoucnosti. Tak by to již fungovalo u mnohých z vás. Můžete to vyzkoušet; zatímco několikrát vynecháte jídlo a poprosíte o to, aby se otevřel božský kohoutek. Budete cítit, jak dobře Vám dělá proud, který vámi protéká.

    Nastala doba, kdy je vše možné. Vysoká energie, zlatá vlna, s sebou přináší silnou změnu Země a všechno je možné, neboť hrací plán Země se změnil a fyzikální okolnosti se přeměnily. Tys to všechno věděl než jsi sem přišel. Minimálně jsi viděl možnost, neboť před harmonickou konvergencí 1987 existovala jen jedna volba. Teď je to pravda, božská pravda. Mystikové říkají: Bůh/Bohyně se znovu nadechne a vezme všechna stvoření zpátky do klína. Díky změnám Země mají všichni lidé v hluboké hmotě šanci posunout se znovu směrem domů. Není to nádherná vyhlídka? Soustřeď se na své božské jádro a vzpomeň si na to podstatné, nic ti nebude chybět.
Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti.


Ráno poté…

Milovaná lidská bytosti!

Buď pozdravena, jsem Kryon  z Magnetické služby. Tak se ohlašuji, to je má “služební známka”, která měděně září a představuje to, čím zčásti jsem. Jsem pánem magnetismu, tak jsem znám a popisován.

Jsem však také mistrem poselství, mistrem ženské síly, mistrem zprostředkování a propojování, a mistrem zemské síly. Jsem mnoha věcmi v jednom celku. Což není nic výjimečného, neboť i Ty jsi mistrem mnoha věcí. Až na to, že ty jsi mistrem dosud spícím, stále ještě spíš spánkem hráče duality. Po nocích hodně cestuješ, ale většinou si toho nejsi vědom. Zaspíš své skvělé činy a zasedání. Přednášky učitelů promlouvajících k velké skupině probuzených jsou určeny pro Tvé “noční” uši. Pravděpodobně jsi často Ty sám jedním z učitelů, kteří pomáhají ostatním, aby se skutečně probudili. Já jsem Kryon z magnetické služby a těším se z velké lásky ke všem lidem.

Jste pro mne jako bratři a sestry a nic pro mne není důležitější, než v této výjimečné éře vést a směrovat Tebe, každého z vás, který toto čte, a také všechny ostatní, kteří v noci využívají mé pomoci. My, představitelé skupiny Kryon, máme za úkol přivést lidstvo k rozkvětu. Již jsme na duchovní úrovni ušli  onu spoustu kroků, které jsou k tomu potřeba. Ne proto, že bychom se inkarnovali též jako lidé, ale protože můžeme ve všech zkušenostech využít  náhledu. Jaké to tu bylo dříve a jak to pokračovalo na jiných planetách, když lidstvo či bytost – současně s planetou – zvýšili svou frekvenci a rozšířili své vědomí. Není to teď lehké pro Tebe a všechny lidi na Zemi, a ani pro ty, kteří touto cestou kráčeli před vámi, bez ohledu na to, kde a ve které dimenzi nebo časové stopě k tomu došlo a dochází.  Putování Země a lidí je cestou vzestupu a cestou domů. Návrat domů ke Zdroji všeho bytí, onen pocit, že jste znovu vdechnuti tím nejvyšším Božstvím, znamená dělat nové zkušenosti, které pro Tebe doposud nebyly možné. Nebo jsi na ně zapomněl, jelikož mnozí z vás světlonošů již vícekrát kráčeli stezkou mistrovství a nyní tu jste znovu, protože jste ve službě u nejvyššího Božství.

Jsi vpravdě služebným duchem, jenž sem přichází z daleka pomoci tomu, aby Země a člověk následovali stezku probuzení. Mnozí z vás poslů světla zná všechno to, k čemu nyní dochází. Snad jsi jedním z těch, kteří se inkarnují vždy tam, kde se něco děje, a když se to děje. Pak jsi pomocníkem vzestupu,  náruživým, jenž celé věky nedělá nic jiného. Může být, že tato pomoc – tady, na této poněkud neobvyklé planetě – Ti dává  možnost svou službu rozšířit. Postupuješ v hierarchii služebných duší o stupínek výše a spolupracuješ na plánech slunečních systémů planetárního loga. Tato skupina pánů stvoření určuje, inspirována dalšími vyššími stvořiteli, cestu jednotlivých slunečních systémů, které obecně postupují společně s galaxií a dalšími galaxiemi tohoto vesmíru dále, rozpínají se či podnikají další kroky.

Vše je jednotou, nikdo a nic nekráčí osamoceně, v zásadě neexistují žádní “osamělí bojovníci”.

A přec, jednoho vidím. Vidím Tebe. Ano, mně připadáš jako osamělý bojovník. Naučil ses to tak. Tvé otisky Ti ozřejmily, že to je nutné. Dlouho jsi si neuvědomoval, kým jsi. Je to tak i dnes, ačkoliv jsi možná tímto výše zmíněným pracovníkem ve službě vzestupu, trpíš těmito starými vzory.  Třeba jsi dokonce  vyměněná duše (“walk in”) a toto lidské tělo jsi převzal teprve před nedávnem, aby sis ušetřil cestu dětstvím. Ale tyto otisky, které nyní zažíváš, jsi převzal také a pár jsi si jich přinesl s sebou. Jakkoliv to je, jsi božskou bytostí, jež žije zde na Zemi a teď se účastní cesty rozšiřování vědomí, cesty vzestupu. Proto jsi tu.

Množství lidí na Zemi sestává též z takových, kteří tu jsou poprvé. Jedná se o nováčky, kteří chtějí zažít dualitu. Začátečníky, kteří si fascinovaně užívají  hru dobra a zla. Někteří z těchto nových tu jsou jen jednou nebo snad několikrát, aby provázeli tento vzestup, celé to probouzení Země, aby posloužili jako pomocníci při vzestupu. Těch úplně starých duší, těch, jež se sem již mnohokrát inkarnovaly a také mezi inkarnacemi prodlévaly v astrálních  úrovních, případně též prošly zkušenostmi na jiných planetách,  je tu nyní  inkarnována většina, aby se věnovaly podpoře vzestupu. Mohou být představiteli světla a “spojovateli” a/nebo mají  láskyplně podávat ruku dalším lidem, aby ti tak mohli snáze a vědoměji uskutečnit další kroky. Nebo třeba tu ani nejsou kvůli nějakému převratnému činu, nýbrž jen proto, aby byli. Nyní mohu říci, že staré duše a vyměněné duše jsou hlavními aktéry, kteří v současnosti pomáhají osvobodit planetu od starých mřížek zlovolnosti, kteří všude ukotvují krystalickou mřížku lidského vědomí a kristovskou mřížku, a propojují je s lidmi.

Každý jednotlivý člověk  v sobě ukrývá zlaté srdce, bránu k Vyššímu Já, které v sobě nese onen klíč ke kristovskému vědomí. Vaším úkolem je právě tohoto dosáhnout, uvolnit a odstranit případná omezení a bariéry. V této souvislosti bych rád ještě jednou upozornil na to, že by stačilo pouhé půlprocento současného obyvatelstva, aby došlo ke změně morfogenetického pole, kolektivního vědomí.  Až to nastane, nebudete již potřebovat žádné channelingy, budete si channelovat sami. Naši podporu máte zajištěnu, neboť my tu budeme stále, dokud bude existovat Země. Kromě toho jsme, koneckonců, vaší součástí, nejsme žádnou oddělenou instancí.

Pravda je, že až se probudí toto půlprocento, mnohé věci se rozpustí, změní nebo ustálí samy od sebe.  Lidské myšlení bude propojeno s vyšším duchovním polem, a tudíž bude moci udržovat přístup k vyšším úrovním myšlení a vyjádření vysoké hierarchie. Každý bude mít možnost pohlédnout na život z vyššího úhlu pohledu. Což zahrnuje například to, že pak bude méně lidí kvůli jídlu zabíjet zvířata, že atomová síla bude poznána ve své opravdové síle a bude s ní zacházeno opatrně, atd. Dojde k poznání, že existují lepší a snazší možnosti k získávání energie pro uspokojení lidských potřeb.

Touto energií je božská, vysoká energie, na niž se lze napojit. K tomu dochází nejrůznějšími způsoby, jak bylo již tolikrát popsáno. Vše už existuje. Na vyšším duchovním poli je  všechno  již silou myšlenky manifestováno a musí si to jen najít cestu na Zemi. Až se úplně probudí toto půlprocento lidí, nebudou existovat žádné hranice, které jsou pod pláštěm vědy předkládány jako dogmata. Věda a duchovnost se spojí, neboť  pouze tak  se dá  dopracovat k opravdovému poznání. Děje se to z vyššího úhlu pohledu. Celostně myslící lidé jako Platón, Hérakles, Goethe a mnozí další moudří ze všech kultur to věděli a sami touto moudrostí žili.  Ledacos předávali dále lidem zakódované ve verších, spisech, písních nebo divadelních kusech, kteří to často zjistili až mnohem později, alespoň úlomkovitě.

Milí přátelé,  pro vás, kteří to tu teď čtete a pro ty, kteří si to přečtou později, kdykoliv to bude, již neexistuje čas probouzení. Jste probuzeni, jste součástí onoho půl  procenta a ptáte se jistě často sami sebe: “Co mohu udělat, abych probudil ostatní?” Má odpověď zní: Nic zvláštního. Buď takový, jaký jsi, buď jednoduše sám sebou. Věnuj se sám sobě, zabývej se svou  mnohostranností a vyzařuj své světlo. Buď autentický, to je podstatné. Buď odvážný, pokud je to třeba, buď zticha, když se to hodí.

A buď otevřen vůči novému, neuvízni ve starých vzorcích. Je doba setí a současně doba sklizně. V minulých letech jsi, často nevědomě, odstranil mnohé staré vzorce, které Tě ovlivňovaly a utvářely. Na vyšší úrovni jsi se rozhodl vést sám sebe kamenitou cestou, pokud to bylo nutné, aby mohlo být rozpuštěno co možná nejvíce vzorců a starých dohod, a to co nejrychleji.

To se uskutečnilo. Často jsi si připadal tělesně zesláblý, leckdy jsi nebyl schopen se pohnout, nemluvě o nějakých velkých denních aktivitách. Pak se dělo to, co je často popisováno: Tvé staré vzorce, Tvá tělesná omezení, Tvé staré, cizorodé implantáty byly odstraněny. Systém Tvého těla našel a nachází stále více svou cestu ke svobodě.

Není to tak, jak to vypadá. Nejsi starý a křehký, právě procházíš naprostým omlazením, protože vylučuješ staré zkušenosti a omezení. Tvé tělo potřebuje svůj čas, aby se naučilo s tímto stavem zacházet. Nespavost a neklid či otupělost a apatie k tomu patří či patřily. Nicméně je to končící proces. Plně jsi se probudil, ač snad  tyto či jiné, podobné channelingy znáš jen krátkou dobu. Bude existovat hodně lidí, kteří dokonce procitnou jiným způsobem, nikdy si nepřečtou Kryona nebo podobná poselství. Zakusí svou svobodu prostřednictvím celistvosti svých zážitků.  Budou se angažovat v politice, sociální oblasti a založí nové skupiny či firmy, které se tomuto budou věnovat.

Své božství budou objevovat jinak a budou se vesmírnými tématy zabývat svým vlastním způsobem. Třeba je osloví tvrdohlavá vytrvalost Dalajlámy nebo neohroženost Baracka Obamy. Kdo ví, kteří lidé, přírodní  události nebo co jiného je povede k probuzení a poznání, popíchne je a pomůže jim se napřímit? Každá cesta léčení a dosažení celistvosti je správná, že? Též poznáš, že se mění Tví sousedi, Tví kolegové v kanceláři. Nemusí k tomu dojít prostřednictvím andělských kongresů či channelovaných knih. Možná budou kráčet cestou vzdorovitosti v práci. Budou žít pravdu svého nitra, probleskne tak zvaná spravedlnost a bude se šířit. I přes to, že tato spravedlnost ještě spadá do oblasti duality.

Neboť kdo už ví, proč někdo dělá něco, co nezapadá do norem a je trestáno? Třeba jsou to otisky z jiných životů nebo je protějšek v hádce nebo v souboji o spravedlnost starým partnerem z Atlantidy? Kdo to ví a může to posoudit, když nezná souvislosti?

Což je, mimochodem, blížící se téma, které bude třeba brzy zpracovat: Váš právní stát bude v blízké budoucnosti skrze určité události vzhůru nohama. Bude spousta neklidu, ale začne prosvítat i čas prozření. Neplatí to jen pro Německo, týká se to též okolních zemí, vlastně celé Evropy. Přesto z Německa vzejde mnoho změn, které se rozšíří. Pozvedněte se ze své letargie. Víš, často jsem slýchal, jak lidé svou nečinnost zdůvodňují  prohlášením: “Nemohu, cítím se  bídně, procházím silným transformačním procesem. Pracuje se na mě, proto nemohu nic dělat.” Není možné, že jde  pouze o výmluvu, abyste nemuseli převzít odpovědnost? Nastal čas činů. Podzim 2009 začíná. Stane se mnohé, co upoutá vaši pozornost.

Ledacos vypadá bombastičtější, než to je. Spousta těch starých známých lidí z politiky, ekonomiky,  vědy a oblasti zábavy, které  znáte a označujete jako “prominenty”, planetu opustí. S nimi odejde staré myšlení. Vskutku ucítíte, že stará energie odchází. Vzhůru, vzhůru k novým  břehům! Načpak čekáš? Je úplně jedno, zda jsi stará duše, vyměněná duše nebo znovu inkarnovaný mistr. Jak tak pěkně říkáte: “Platí jen činy!” Činy myslím to, co děláte ve svém vědomí a to, co vytváříte svými myšlenkami. Je na čase se podívat: Co si myslím? Co si v tomto okamžiku vytvářím? Ale to by mělo být jedním z našich příštích podzimních témat. Podívejme se znovu na Tvé noci. Co děláš v noci?

Není to třeba tak, že ke Tvé službě patří též to, že v noci pomáháš v astrálních světech? Jednoho dne se astrální úroveň docela rozpustí, neboť již nebude potřebná. Nyní je čas vysvětlit tamním duším, co to vlastně smrt je, pokud to dosud nepoznaly. Oblasti astrálních úrovní odpovídají lidskému vědomí. Pokud se toto rozšíří, není těchto úrovní zapotřebí. Mohu Tě ujistit, že  i tam býváš za nocí ve službě.

Možná navštěvuješ kromě toho své vyšší světelné součásti  a spolu s nimi zasedání Galaktické rady? Tvůj názor na Zemi je tam jistě žádán. Tudíž jsi ve službě i tam. A to se ještě divíš, že ráno býváš častokrát tolik unaven? Tvé tělo se po denních aktivitách sice mohlo trochu zotavit, avšak neumí se regenerovat během dne.

Aktivní byly další součásti Tvého Já. To vnímáš při probuzení. Je škoda, že se na své zážitky rozpomínáš jen v útržcích, že? Ale ujišťuji Tě, že to je pro Tvé vlastní bezpečí. Zatím není smysluplné, abys současně vnímal všechny úrovně své bytosti. Mohlo by Tě to znejistit a zmást.

Ale tento úhel pohledu nenápadně přichází. Přepínáš – jako u televize – mezi různými kanály, v tomto případě mezi rozdílnými vlnovými frekvencemi,  na nichž se nacházíš všude současně. Kousek po kousku nyní budeš dobývat sám sebe. Milí přátelé, doba intenzivní transformace je skončena. Zamiřme spolu k novým břehům,  podmaňme si je a vytvořme nové aktivity!

A pamatujte si, a to budu teď opakovat stále častěji: rok 2012 je – z energetického hlediska – nyní! Neočekávejte v r. 2012 žádné enormní události.  Budou existovat potenciály pro další kvantové skoky, ale ty existují již  v této době. Ještě toho musíme spoustu udělat, pusťme se do toho!

A tím nemyslím jen vnější aktivity. Mnohdy stačí se klidně posadit, a  pracovat s vědomím a utvářet správné myšlenky a vysílat je. Ty sám rozhoduješ, kdy je co správné. A jen tak na okraj:  Frekvence Tvého Vyššího Já je v Tobě za poslední měsíce ukotvena s ještě větší silou! Mnohem více splynula s Tvým Vyšším srdcem. Doporučuji Ti, abys nyní jednal zcela cíleně se srdce. Naslouchej při každém kroku, při každé činnosti svému srdci. Říkej tomu, jak chceš. Třeba si řekneš: “Nyní  naslouchám svému pocitu v břiše” nebo “Důvěřuji  své intuici”. Je to totéž.  Je to právě Tvé Vyšší Já, Tvá božská jiskra, co Tě inspiruje. Důvěřuj tomuto pocitu a těmto tichým slovům!

 jsme v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON a GERBER

    2011 a dál......

Toto je první Kryonovo sdělení v roce 2011. V těchto chvílích vám chci dát přehled o numerologických aspektech uplynulého roku [2010], a pak toho, ve kterém se nacházíte [2011]. Pak zajdu ještě dál, abych vysvětlil některé anomálie, které vidíte a projdeme si, co jsem vám o tom všem řekl před 22 lety. Pak bych vám chtěl uvést, jaké možnosti  vidíme pro naši planetu, a to v blízké i daleké budoucnosti.

Trochu numerologie


Právě jste vyšli z roku 2010. Postupně se čísla pohybují dopředu lineárním způsobem, ale mají také kolem sebe energii. A proto Vás prosíme, abyste se podívali na tuto energii, která je numerologicky relevantní k vaší situaci. Numerologie vám dává přehled o energii, která je zobrazena v číslech roku. Nedá vám to absolutní empirickou energii, která vyžaduje akci. Numerologie byla vytvořena s cílem pomoci lidem pochopit energii, která je v určitou chvíli s nimi. Je to jedna z nejstarších věd na planetě a já mého partnera žádám, aby ji pochopil a učil. To může být jednoduché a může to být složité. Může to dokonce jít tak daleko, že se bude jednat o kvantovou numerologii čísel o číslech.


Pojďme se podívat na rok 2010 – dvě, nula, jedna, nula. V nejjednodušší numerologii se na nuly díváme jako na něco, co zastupuje čísla a odděluje je. V jiném druhu numerologického systému mají nuly vlastní energie a vystupují samy za sebe, podle toho, kde se v čísle nacházejí. Nicméně, budeme teď mluvit jen o nejjednodušší numerologii, která existuje - od jedné do devíti.


Ta, kterou používáme, byla původně vyvinuta v Tibetu a tento speciální, hluboký systém je s lidstvem dlouhou dobu. Dvacet - deset [2010] přestavuje trojku, když sečtete čísla. Pouze v jednom případě nebudete používat součet těchto čísel a to, když máte na konci mistrovské číslo [11, 22, 33, 44, atd.]. Trojka není mistrovské číslo. Místo toho je to číslo, které označuje "katalyzátor". Trojka je energie kolem toho, co představuje zrod knihy o DNA, o jejíž napsání jsem požádal mého partnera s tím, aby ji napsal a dokončil v roce 2010. Jedná se o 12. knihu ze série Kryona. To je trojka. Otáčí se kolem 12 energií DNA, což představuje tři. Bylo to dokončeno v roce 2010, což je také trojka. Když vezmete tři trojky a dáte je dohromady, máte devět, což znamená dokončení.


Takže pojďme se podívat na trojku, protože samotná trojka v nejjednodušší formě je katalytické číslo - tj. takové, které pouhou svou přítomností něco změní. Proto můžeme říci, že to, co bylo odstartováno v roce 2010, by mohlo být katalyzátorem toho, co bude ve vašem životě následovat. Přemýšlejte o tom, co se dělo v roce 2010, o myšlenkách, které jste měli, o akcích, které byly vytvořeny, a o některých věcech, které se vám možná staly. Myslete na ně v tomto světle: možná, že tyto věci vám daly energie, které byly katalytické, protože to byl rok, kdy takové věci měly nejvíce energie a znamenaly pro vás to nejdůležitější.

 

Nyní snad trochu víc chápete, proč věci v roce 2010 jen začaly. Pokud byste to věděli na začátku roku, možná byste si trochu víc odpočinuli? Bylo by to změnilo vaše reakce? Na to   numerologie je - je to pomocník, který vám umožní mít více kvantový pohled na zdánlivě lineární věci.


2011
 
Čísla stojí samostatně a stojí jako skupina. V numerologii se musíte dívat na oboje. Nemůžete ignorovat, jak jsou umístěna. Takže se podíváme na 2011 jednotlivě a pak společně.

 

JEDNOTLIVĚ: podívejme se na číslo 2, protože znamená dualitu. Dualita je popisem skládačky člověka, energie, se kterou máte co do činění každý den mezi lidským -já a posvátným já, objevujícím se posunem planety, a tím, co je 3D v porovnání s tím, co je multidimenzionální. To je dualita zastupená číslem dvě. Teď to porovnejme s jedenáctkou, mistrovským  číslem.

 

Pamatujte si, že zatím ještě neoddělujeme jedničky, protože jsou umístěny jako dvojčata, a  představují první mistrovské číslo, 11. Jedenáctka znamená osvícení. Mnozí z vás i nadále vidí na hodinách 11:11, když se zrovna na ně podívají. Je to významné, protože to znamená  osvícení : osvícení - dvě mistrovská čísla, která jsou  vedle sebe, oddělené pouze dvojtečkou na panelu hodin. To je vždy znamení od Ducha, který říká: "Jsi velmi milován." Je to další znamení od Ducha, který říká: "Jsme s tebou. Držíme Tě  za ruku. Pokračuj." Je to vzkaz lásky pokaždé, když to uvidíte.


SPOLU, ALE NESEČTENY:  dvojka a jedenáctka společně představují osvícení duality. 2011 bude zajímavý rok. Takže skutečný numerologický význam roku  2011 bude „ osvícení duality“. To je pro vás zpráva, která říká: "Cesta vaší loďi míří do světla." To, co představuje rébus duality,  se pohybuje ve směru, který je pozitivní. Pokud byste mohli to, co se v tomto roce stane, nějak označit, řekli byste - bude před vámi větší  boj a náročnější doba, což může mít pozitivní výsledek.

 
Proč by měla být změna tak těžká, když se věci pohybují do světla? Odpověď je, že lidská přirozenost se brání tomu, co  je nové. Odolává i těm věcem, které jsou lepší! Lidstvo má tendenci chtít zůstat v energii, která je již usedlá, bez ohledu na to, jak je   tmavá nebo stará.

SOUČET ROKU:  dva a jedna a jedna sečteny dohromady jsou  čtyři a čtyři je číslo Gaii. Mimo jiné to bude rok Gaii. Je to všechno o zemi a o posunu země, o pohybech země a samozřejmě o počasí.

 
Takže si znovu, pregnantněji než předtím,  projdeme změny o kterých jsme začali mluvit v  roce 1989. Vždy tu existovala možnost,  že tento současný posun vám přinese obrovské výkyvy počasí. Přesto, i když to vypadá divně, se to  nestalo. Místo toho se to projevuje jako stále se vracející cyklus. Avšak to, co je neobvyklé, je skutečnost, že vy jste planetě přinesli tento cyklus dříve, než to bylo očekáváno. Je pro to  důvod. Posun, který je před vámi, je posunem vědomí člověka. Je v souladu s Galaktickým Zarovnáním,  s precesí zakolísání  Země, a přináší  do zarovnání to, co vidíte jako vaše Slunce, sladěné s centrem galaxie. To představuje významné proroctví od starověku. Něco se děje s  vývojem vědomí člověka. Pokud byste měli tomu přiřadit nějaký atribut, bylo by to o zrychlení vibrací. Vaše DNA vibruje rychlejí.

 
Dovole mi, abych se  Tě zeptal, pracovníku světla, necítíš jak se zrychluje čas? Konzistentní čas je paradigma, na který jsi  byl zvyklý od narození a vnímaná změna Tě znervózňuje, ne? V některých případech Tě to vzbudí ve tři ráno, když se buňky ptají: "Co je jinak?" Příště když se probudiš a buňky se zeptají, co je špatně, chci, abys s nimi mluvil, jako šéf své vlastní DNA. Připomeň jim,  že přišla doba, kterou jsi naplánoval. Posun je zde.


Zatím to většina z vás vnímá jako špatné počasí. Co jsem vám říkal před 22 lety? Podívejte se na ta slova pečlivě, protože  to, co jsem psal bylo o vodě. Popsal jsem, že některá  místa na Zemi, na kterých vždy rostlo obilí, budou vyprahlá. Říkal jsem vám, že jiná místa na planetě, která neměla žádnou vodu jí budou mít dost - možná až příliš mnoho! Co to znamená? Je to o vodě a vždy bylo.


Takže teď jsme oprášili to, co  jsme řekli dříve a udělali recenzi. Nacházíte se v polovině cyklu, který přináší ochlazení planety. Není to horký  cyklus, ale spíše cyklus ochlazení. Ale vždy začíná krátkým obdobím horka. To již zde bylo. Přijde znovu. Je to dlouhý cyklus - jedna generace plus pět let. Tak dlouho to bude trvat. Začíná to  táním ledovců,  je mnohem větší  než jste kdy vy nebo vaši předkové v životě viděli. Jedná se o cyklus,  jehož opakování trvá  tisíce let, ale dosud nebyl v lidských kronikách zaznamenán.  Ale je rozhodně  zaznamenán v jádru  ledovců a v letorostech stromů.


Je tisíce let starý  a probíhá  cyklickým způsobem. Je to o vodě. Začíná  to tím, že ledovce do určité míry roztají, což má hluboký vliv na planetu ve všech směrech. Nemůže se to stát, aniž by se nezměnil život, stejně jako se změní Gaia,  a již to vidíte. Co se stane, když vezmete to těžké z pólů [led] a roztavíte  to? Roztopí se to na studenou vodu, která se dostane do  velmi, velmi jemné a vyvážené rovnováhy teploty v mořích planety (1). První co se stane  je, že se váha vody z ledu na zemských pólech rozlije po tenké zemské krustě do nových vodstev v mořích. Výsledkem jsou zemětřesení a sopky a vidíte  je, ne? Máte zemětřesení v místech, která by neměla mít zemětřesení. Sopky se probouzí  k životu tak, že jste to nikdy běžně neviděli. Bude toho víc. Připravte se na to.

 

Je to moc, chtít od  lidské bytosti, že pokud žije u sopky,  která by mohla vybuchnout, aby se odstěhovala? Přesto tam budou ti, kteří budou říkat: "Nevybuchla nikdy za mého života ani za života mých rodičů ani mých prarodičů, a proto neodjedu." Možná zažijete překvapení, protože se všechny věci  mění. Toto se Gaii děje.


Teď to  říkáme znovu. To není trest pro lidstvo. Věci, které se dnes dějí na planetě  nejsou míněny jako konečný počin Gaii, aby zničila lidskou civilizaci. Mluvím o tom,  protože právě teď je  tato zpráva na rtech těch, kdo vás chtějí překvapit a vyděsit vás a způsobit vám strach. Toto se neděje. Co se odehrává na této planetě je posun, který vytvoří planetu, která bude existovat dlouhou dobu a přinese vám, co potřebujete - více jídla  v oceánu, než jste kdy předtím viděli

 
 (2) Druhá věc, co vám  přinese tání ledových příkrovů, je o ekologii. V tuto chvíli vám dám tuto předpověď. Existuje lidské 3D paradigma, které říká, že všechno se unaví a pomine. Ale příroda takto nefunguje a naše předpověď půjde  proti všemu, co vám bylo řečeno. Za chvíli vám dám podobenství a předpověď, ale nejdříve vám vysvětlím něco o  ptácích a rybách
 

V posledních několika týdnech, byly v některých jezerech vyplaveny statisíce, pokud ne miliony mrtvých ryb.  Z nebe padali ptáci. Chystám se učinit prohlášení dříve, než vám to řekne věda. To vše lze vysvětlit koloběhem vody - to všechno. Je to vždycky o počasí, o cyklu počasí, které jste nikdy předtím neviděli. Pamatujete si ještě před pár lety, když se velryby samy vyplavovaly na břeh? Všimli jste si, že se tento úkaz zastavil? Ale když se vyplavovaly na břeh  každý rok, mnoho lidských bytostí mělo strach, a říkalo: "Je to konec světa. Páchají sebevraždu."


Velryby samy pluly na břeh, protože zemský magnetismus se posunul tak výrazně, že jejich navigační systém [magnetit v jejich tělech, který je kompasem jejich pohybu], je  nasměřoval přímo na pevninu. Země se nepohnula, ale magnetizmus ano.  Proto, dalo by se říct, že jejich  vnitřní navigační mapa byla vadná. Důvod, proč se to dnes neděje je, že mláďata, tj. generace, která přišla po těch, které se vyplavily sami, na to přišla a přepsala mapy. Příroda [Gaia] to dělá. Takže v příštích generacích se to nebude opakovat. Místo toho se samy srovnaly s  migračními ley-liniemi a teď se již velryby neobjevují na plážích tak často.


Magnetizmus naší planety pokračuje v posunu a ptáci si toho  nejsou nejsou vědomi. Stejně jako velryby, mnoho ptáků se stěhovalo přímo do vysokých míst v atmosféře, která je usmrtila ledovým dešťěm  a krupobitím. Pak padají z nebe. Je to cyklus počasí. Budou to   dělat dál? Některé budou, na chvíli, a pak na to přjdou  a vše přehodnotí. Tak to dělá příroda

 

Dalo by se říct: "No, příroda je krutá." Není krutá. Je to pozitivní systém vzdělávání, který umožní  generacím ptáků, aby to příště zvládly. Několik úmrtí umožní mnohým pokračovat v životním cyklu a v jejich potomstvu  na zemi.


Chci, abyste zkoumali ryby, které byly vyplaveny. Ať to také odhalí věda. Chci, abyste zkoumali ryby. Mají něco společného. Jsou to všechno mláďata. A proč to tak je? Co víte o koloběhu vody? Co víte o studené vodě a životním cyklu některých druhů ryb a jejich reprodukčních zvycích? Řeknu vám, že  vrstvy vody mění teploty a to  změní životní cyklus oceánů a jezer. Mladé ryby jsou nejvíce náchylné zahynout když se podchladí, zejména  z takového druhu, který byly vyplaveny mrtvé. Na desítky tisíc, zabila je zima. Jedná se o koloběh vody. Bude to pokračovat? Na chvíli, dokud se neaklimatizují, dokud se nepřizpůsobí chladu  - a oni se přizpůsobí. Příroda to dělá.


Podobenství o duhovém pokoji

 
Chci vám uvést podobenství, metaforu života, a je to  takhle. Je místnost, které budeme říkat Duhový pokoj. V této místnosti se  všechny barvy duhy ukazují  lineárně, jedna po druhé a mění se každých pár tisíc let.  Místnost to tak potřebuje, aby mohla existovat a to je důvod, proč se to jmenuje Duhový pokoj. Tisíce let je místnost žlutá, pak se změní na modrou a červenou, fialovou, zelenou a pomalu pokoj prochází všemi barvami duhy. Barvy se střídají v spektru, jedna po druhé.


Rád bych vám představil některé bytosti v této místnosti - chytré, inteligentní a posvátné, všechny se narodily v době, kdy barva v místnosti byla červená. Jejich rodiče se také narodili v červeném období,  a dokonce i jejich prarodiče. Ve skutečnosti, od kdy zaznamenaly dějiny, pokoj byl vždy červený. Nic jiného neznali. Proto, dalo by se říct,  měli  červené vědomí a očekávají,  že vše bude červené. Všude kudy chodí, pracují s červenou. Jsou to červení lidé.


V průběhu doby se začne s Duhovým pokojem dít  to, co se vždy dělo  a pomalu se začíná měnit na další barvu, fialovou. Místnost začíná být fialová. Co se stane s těmi, kteří ji vždy znali jako červenou? První věc je strach. Červení lidé říkají: "Tady přichází něco divného a neobvyklého a to se nikdy předtím nestalo! Je to tmavé  a jaksi děsivé. To jsme museli udělat my. My za to musíme být zodpovědní. Neexistuje žádné jiné vysvětlení! Proto musíme najít způsob, jak zastavit fialovou. Má to být červená. Fialová je špatná. "


Ale i mezi červenými lidmi existuje několik, kteří říkají, "Vítáme fialovou. Nevíme, proč je  tady, ale uznáváme, že je to tak správné.  Ačkoli jsme vždy byli červení a nerozumíme fialové, nebojíme se jí. Starověké ezoterické proroctví nám řeklo, že jednou v červené nastane posun. Bůh žehnej fialové." A to je energie, ve které jste  nyní, drazí, protože to, co bylo  na této planetě za všechny ty tisíce let běžné, se mění. Když se to děje, bude se ukazovat  více anomálií,  než ptáci padající z nebe nebo ryby vyplavené na břeh nebo tání ledovců. Povím vám, na co se zaměřit.


Předpověď: Obnova životního cyklu

 
Při změně teploty vrstev oceánů na Zemi se věci začnou měnit, protože životní cyklus potravin v oceánu závisí na tom, co  je nejmenší. Plankton na planetě může přežít v určitých teplotách, a to se mění. Zahoďte všechno, co si myslíte, že víte o tom, jak to všechno funguje, a místo toho myslete na "obnovu" nebo "jak to začalo." To vám bude sloužit k pochopení toho, co se nyní děje. Tento cyklus je vytvořen, aby naplnil oceán  životem a ne,  aby vždy  zachoval  druhy, které tady byly.


Pojďme  mluvit na chvíli o oceánu. Nedostaneme se ani k tomu, co se děje ve vzduchu a co by se mohlo stát savcům. Pojďme mluvit jen  o oceánu. Už jste slyšeli o lososech? Ohledně čeho vás varovala vaše věda? Lovíte příliš! Moře umírá. Korály  umírají. Útesy mizí. Nevidíte  potravní řetězec, který tam vždy býval. Vydrancovali  jste  všechno. Aby se věci  pomohlo, byly zavedeny kvóty na lov ryb. Ach, všichni ti lidičkové v červeném pokoji - nevědí o fialové. Červení lidé znají pouze červené paradigma.

 

Slyšeli jste v poslední době o lososech? Je jich příliš mnoho! Právě  tam, kde jsou zavedeny kvóty, takže tam nebudete nadměrně lovit, skáčou do člunů! Přes všechny překážky a  plány  ekologů či biologů, se zahlcují oceány na Aljašce  přílišným množstvím  ryb.


Co vám to říká? Je možné, že se Gaia  stará sama o sebe? Toto vám to říká! Možná, že toto uspořádání bude udržovat lidstvo v sytosti. Myslel na to někdo? Co když je Gaia s vámi domluvena? Co když nárůst vědomí, který zvýšil vibrace vaší DNA upozornil Gaiu,  aby  změnila cyklus  počasí a připravila se nakrmit  lidstvo? Díváte se na oceán, kde došlo k úniku ropy? Zotavuje se tak, jak se nepředpokládalo. Co se to děje?


Sám životní cyklus je měněn změnami teploty v oceánu a hodně z toho, v co jste věřili, že  je paradigmatem  života v moři, se pomalu mění. Objevuje se nový systém života, jak se to dělo i předtím  a přichází to k vám během vašich životů. Ocení  to co znáte a konfrontuje vás s novým pojetím:  Gaia pravidelně obnovuje  životní cyklus na Zemi.

 

 

V rámci tohoto procesu dojde  k zániku některých rostlin a živočichů, ptáků a ryb. Radím vám, zejména ekologům, abyste pochopili koloběh života, takže se můžete uvolnit, neboť to  příroda vždy dělala. Dává planetě život,  aby nějaký čas planetě sloužil. Když   určitý život již planetě neslouží jako obvykle, je odstraněn. Zánik života, zejména prostřednictvím změny počasí, je pro Gaiu normální. Je to respektováno,  přiměřené a normální, i když se vám to nezdá. Nesnažte se zachránit všechna mizející zvířata, ryby a ptáky! Někteří musí odejít. A drazí, nepřisuzujte všechny tyto děje něčemu, co jste  způsobili!


Červení lidé přinášejí stres.  Je tady fialová, a oni se  snaží  přijít na to, co udělali špatně. Nevědí, že jsou v Duhové místnosti. Myslí si, že jsou v ČERVENÉ MÍSTNOSTI. To  Duhový pokoj dělá; mění barvy. Takže když místnost udělá to, co vždy dělala, červení lidé tam sedí ve strachu a snaží se zjistit, cože to  udělali co pravděpodobně způsobilo, že se objevila fialová.

 

Duhový pokoj je  krásný. Fialová  barva  je významná. Přechod od červené k  fialové má metafyzický význam v tomto podobenství, ale nechám vás,  abyste na to přišli sami. Pro ty, kteří jsou na barvy:  je důvod, proč jsem uvedl tyto dvě. Země se stává posvátnější  než  kdy předtím. Gaia je v tom s vámi. Spolupracuje tak, že byste si to nikdy o ní nepomysleli, o čem  by biologové řekli, že to nejde. Myslet si, že zabíjíte Zemi? Místo toho ona dává zrod novému   ekologickému systému.


Lidské vědomí

 
Dovolte mi, abych mluvil o lidském vědomí a o tom, co se děje. Pokud jste studovali, co jsem řekl v posledních měsících, dával jsem nedávno channeling, který se jmenoval  "Konec dějin". Je to metafora, která znamená konec toho, jak věci bývaly. Místo toho je zde znovuzrození, a jak  věci mohou být. Takže, co se mění? Je to lidská přirozenost. Co to je, co budou lidé   intuitivně dělat, co  nikdy předtím nedělali?


Historie vám řekne, že se lidé oddělují. Už jste se někdy podívali na Evropu a přemýšleli, jak mohlo být tolik zemí tak blízko sebe, a přesto mít  různé jazyky a různé kultury a na tak malém prostoru? Řeknu vám, jak se to stalo. Říká se tomu lidská povaha. Když někteří lidé nemají rádi ostatní, tak se oplotí a během stovek let vyvinou jedinečné jazyky a nikdy se  nesjednotí s ostatními. Ve skutečnosti s nimi vedou války. Podrobují si  je. Mluvili jsme o tom dříve. To je to, co lidé dělají. Rozdělují a panují. Oddělují  věci od sebe. Nedávají je moc dohromady.

 
I to, co je pro lidstvo nejposvátnější, se stalo oddělenou a organizovanou spiritualitou. Rozdělujete Boha do krabiček, a když má jedna osoba jiný nápad, vytvoříte  další krabici. Vy jste se sami oddělili od Boha. Velice brzy jste měli stovky krabic reprezentujících  víry a učení jednoho Stvořitele. Během věků  jste ukazovali prstem na ostatní krabice a označovali  jste je jako  "zlo". Pak jste si je  dokonce začali podrobovat. To dělali lidé v ČERVENÉM POKOJI po věky. No, řeknu vám, že se to mění.


Dal jsem vám předtím  nějaké informace a rád bych se o nich zmínil znovu. Poslední věc, kterou byste očekávali, že někdy se stane je,  že se na planetě může změnit systém vysokých financí, a právě se to stalo. Vytvořili jste si vlastní recesi tím, že požaduje nový způsob bankovnictví. Ještě jste  neskončili s bankami nebo pojištěním, ale začínáte vytvářet jednotný systém,  v němž může svět finančně spolupracovat.


Řekli jsme si, že přijde čas na planetě, kdy tam bude jen pět měn, protože kontinenty se rozhodnou státy spojit a ne rozdělit. Víte, kdo byl vzorem? Jsou to  Spojené státy. Jaký jste to měli experiment! Představte si: mohli byste vzít mnoho různých států, které by byly spravovány  odděleně, ale neměly by žádné viditelné hranice, a dát jim jednu měnu? Fungovalo to. Fungovalo to dobře po více  než 100 let. Přes všechny nepřízně to fungovalo.

 

Před padesáti lety, na  konci poslední světové války Evropané viděli, co udělali v USA a napodobili je. Vznikla  Evropské unie. Po válce si řekli: "Co kdybychom vzali mnoho zemí Evropy, ty, které mezi sebou bojovali od začátku zaznamenané civilizace, a sjednotili je? Zrušíme hranice a dáme  jim jednu měnu." Byli vysmíváni! Ale dnes - vidíte to.  


Dnes je jejich měnový systém cennější než váš! Kam tím mířím? Poslouchejte - je tu atribut, postulát, axiom této nové zemské energie: Separatismus zabíjí. Jednota zaručí přežití lidstva. Začnete dávat věci dohromady a nebudete je rozdělovat. A čím víc jich dáte dohromady, tím více jich sjednotíte. Pak si pomalu uvědomíte, že cílem je dát věci dohromady, ne je  trhat od sebe. Co vytvořila Evropská unie? Řeknu vám. Není to euro. Vytvořila skupinu zemí, které již nikdy nebudou proti sobě válčit! Nemohou. Oni spolu navzájem obchodují. Přemýšlejte o tom. O tom  mluvíme.


Nebuďte překvapeni, když se těch mnoho krabic organizované spirituality začne sjednocovat, protože když to udělají, budou  mít větší sílu. Osloví více lidí, když tak učiní. Nakonec to uvidíte,  neboť jednotlivé boxy zmizí ze scény.


 

Nová politika

 
Nyní dovolte, abych vám řekl něco o daleké budoucnosti,  něco, co nebudete věřit ani tomu rozumět. Bude to  konec politického systému, jaký máte dnes.  Když začnete chápat nové atributy energie na planetě, už Vám nebude vyhovovat, abyste měli opoziční strany. Místo toho vám bude vyhovovat,  aby se o funkce ucházeli ti, kteří budou mít své vlastní poselství bez ohledu na politické strany. A když půjdete volit, budete hlasovat pro jejich poselství, nikoli pro jejich příslušnost.

 
Místo oddělování se dle politické příslušnosti bude jednota skrze účel. Budou mít nápady, které jsou jedinečné a krásné,  místo těch, které jsou buď v jedné škatulce  nebo v druhé. Jednoho dne vám bude systém dvou stran připadat tak starý, jako vám dnes připadají diktátoři, kteří se plahočí  na zemi  se svým harampádím. Odcházejí,  víte? Všimli jste si toho, že?


Někteří říkají: "Ano, ale zřejmě,  Kryone, nevíš, jak pozemská politika funguje. Financování musí být prováděno prostřednictvím propojení se stranami." Opravdu? Co když mohou být  miliony lidí informovány všechny najednou, a každý dá pouze 1 dolar? Na to potřebujete strany? Sledujte a uvidíte.


Dovolte, abych vám řekl o odvážném nápadu,  který se začíná dít v Brazílii. Právě teď tam je výbor, který  říká: "Co kdybychom vzali všechny  země Jižní Ameriky a odstranili hranice, a nakonec naplánovali jednu měnu?" Zní to povědomě? To bude nakonec jedna z pěti světových měn.

 

 

Sjednocení vytvoří  na této planetě sílu a mír, a v tom procesu ten slon v místnosti, který brání aby se to stalo, a  který označujete jako terorismus, o kterém si myslíte, že je na Blízkém východě velkým problémem, se zamotá tak,  že to nikdo, nikdo nedokáže předpovědět. Mluvil jsem o tom. Byli jste v šoku, když padl Sovětský svaz ? Nebyla to podstata toho, proč bylo shromážděno obrovské množství zbraní ? Není to důvod, proč je Pentagon tak velký? To vše padlo téměř přes noc. Očekával to někdo? Bude to stejně šokující. Problém, který dnes stojí před vámi bez řešení se stane historií, a jednota může začít.


Možnosti pokračují

 
Nakonec se tento posun jednoty rozšíří do Afriky, která bude reprezentovat uzdravený  kontinent, který již nebude mít AIDS. A uzdravený kontinent, který nemá žádnou vážnou chorobu, nebude mít diktátory, kteří využívají nemocnou populaci. Tento uzdravený světadíl   bude jednou z nejsilnějších ekonomik na světě, a v ekonomickém zápase  porazí  Čínu. Proč? Protože  Afrika nemá žádné jednotné hospodářské nebo dogmatické dějiny. Začnou čerstvě, v nové energii. Zatímco Čína se stále potýká se starou gardou,  která představuje více než 1000 let protokolu, nebude schopna konkurovat společnosti,  která není ničím zatížena.


To jsou potenciály, které jsou přede mnou, které budou i nadále přede mnou pro budoucnost vaší planety. Byl jsem před Lemuřany a Sumery. Byl jsem  před těmi, kteří žili předtím. Byl jsem před Šamanskými energiemi. Očekávali jste to drazí, a věděli jste, že to přijde. Teď jste  tady aby jste to změnili.

Jak velký JSI ?

 

Budu mluvit o závoji a zabalím tuto informaci do metafory, neboť jediná možnost, jak můžete tomuto druhu interdimenzionálních věcí porozumět, se skládá z toho, ji přinést na rovinu 4D a ji pak v další metafoře dát dohromady. Chceme učinit neuvěřitelné: Zkusíme Vám předat pocit toho, jak velký je Bůh.

 Chtěl bych, abyste si v tomto okamžiku představili Atlantický oceán. Je strašně velký, obsahuje tak mnoho a přece má zároveň něco jedinečného, něco, co je jednotné. Celý oceán je jako celistvý objekt ovlivňován měsícem.

Zdánlivě jako jedna bytost, se jemně vlní a způsobuje, že přílivem a odlivem je voda – podél tisíce od sebe oddělených pobřežních kilometrů – přelévána a odlévána. Jestliže pozorujete odliv a příliv a proudění, možná se sebe ptáte, jak může existovat systém, při kterém může oceán tak reagovat, jako by to bylo jediné vědomí. Koordinuje se, zdá se, sám mnohonásobným způsobem a přesto se sestává z biliónů dílků, jménem vodní molekula.

Zde, tady přichází metafora: Oceán se sestává z vody, která je Vám známa jako vodní molekula H2O. Chtěl bych, abyste si představili, jak mnoho se nachází těchto molekul v oceáně! A chtěl bych Vám dát pro tuto chvíli čas, abyste je mohli spočítat. (pauza a smích)
To nemůžete, že ano? Je to takové nepředstavitelné množství, které byste mohli pochopit jen na základě matematických možností. Leží mimo Vaší představivost a je potřeba matematického napsání, které by zase jenom matematikům něco řeklo. Je to tak nepředstavitelně velké číslo, že jde daleko přes vědomou chápavost člověka.

Nyní si představte dále, že každá jednotlivá molekula je anděl. Přes toto všechno si ještě představ (to, aby to bylo ještě komplexnější), že se tyto bilióny a bilióny, toto neskutečné množství těchto molekul odněkud znají! Znají se všichni dohromady na kvantové rovině… to je systém, při kterém, když se jednomu něco přihodí, tak se zároveň – simultánně – všem ostatním stane to samé… všichni jsou nějak spolu spojeni. Každý zná ty druhé, je zcela jedno, kolik tisíců kilometrů jsou v oceánu od sebe vzdáleni. Můžeš si takovéto propojení představit?

Představ si pro tento moment tento oceán jako srovnání pro to, co bys mohl přirovnat k bohovi. Bůh není žádný jedinec ve smyslu singulární věci, nýbrž Bůh je spojení biliónů dílů z andělského, nebeského vědomí (oceán). Zvaž a přemýšlej, jak velký je poměr k jedné molekule! … A nyní vezmi malou skleničku, naplň ji až po okraj s tou troškou vody z toho velkého oceánu a nech ji pak zcela jemně kolébat sem a tam na hladině moře. V této metafoře představuje tato sklenička vody planetu Zemi.


Nyní bych chtěl, abys byl trochu pozornější: Sklenička je plná vodou z oceánu. Začínáš rozumět? Zcela jedno nezávisle na tom, co pro Tebe znamená oceán, to samé se nachází v té skleničce vody. Ve skutečnosti je to tak, že, pokud se budeš nacházet v té skleničce a budeš jednou tou H2O molekulou, nebudeš moci kvůli té skleničce jasně vidět. Ve skutečnosti vůbec ani nevíš, že nějaký oceán existuje. Přesto budeš zrovna tak, jako celý oceán, tažen a strkán a pohybován sem a tam, jako bys byl částí z něj.

Bez vědomosti o velkém oceánu nebudeš ve skutečnosti vědět, kdo jsi. Nebudeš ani vědět, že jsi H2O molekula. Kdybys se, duchovně řečeno, mohl porozhlédnout, možná bys řekl: „Hm, vypadá to tak, jakoby sklo byla hranice. My jsme ve sklenici, sklenice nás obklopuje a mimo ni nemůžeme vůbec nic dalšího vidět. Nemůžeme se přes ní podívat! Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že na druhé straně sklenice vůbec něco existuje. Proto budeme naši pozornost a náš fokus směřovat do vnitřku a budeme přezkušovat jen nás samotné.“ To je Země.

Jestliže sklenička obsahuje vodu z oceánu, pak to znamená, že sklenička ve skutečnosti (odpovídající metafóře) obsahuje Anděly! Ale v tomto případě jsou to andělé, kteří jak se zdá nevědí, že anděly jsou. Patrně tady panuje absolutní izolace a jsou od všeho odděleni, mimo toho, co se děje přímo ve sklenici. Voda ve sklenici se nemůže ani jednou podívat, jak velký je oceán… pokud ovšem vůbec věří, že nějaký existuje. Ó, může se stát, že vidí hvězdy a že ví odhadnout vesmír, ale nemůže se podívat skrz sklenici, aby rozeznala, jak velký je ve skutečnosti Bůh.

Ale zde se děje něco zajímavějšího. Existuje tu zvětšená míra intuice. V centru každé molekuly ví každý nějak, že existuje něco, co je mnohem větší než ona samotná. Je to intuitivní a všude ve sklenici pociťované. Zde je skutečnost Vašeho lidského druhu: Osmdesát pět procent lidstva věří na život po smrti. Stovky náboženství, které vznikly nezávisle na sobě v různých historických časech a místech, mají něco společného: Věří, že když zemřete a opustíte Zemi, že přejdete na jiné místo!

Nuže, 85 procent by bylo navýsost překvapující procentuální část, kdybyste provedli politický průzkum veřejného mínění! Je to víc, než jenom většina – je to mandát vědomí. A tak člověk ví na úrovni buňky, že na druhé straně skla něco existuje. Ačkoli neexistuje žádná bytost, která by to mohla dokázat, pokračuje přesvědčení v průběhu tisíciletí až do budoucna, a muži a ženy dále umírají ve svém boji, aby bránili své přesvědčení, že se na druhé straně sklenice nachází jejich vlastní Bůh.

Nedávno bylo objeveno, že velice staré kmeny z Nové Guineje vynesly něco zajímavého na světlo: Jejich vývoj byl přenechán sám sobě několik stovek let a západ je objevil teprve před nedávnem. A přece to vypadá tak, že tyto kmeny, které nepodléhaly žádnému vlivu z venčí, věří na život po smrti! Nuže… podívejte… to je intuice lidstva. Mnozí budou tvrdit, že se tu jedná o přání myšlenky… něco, co se zrodilo, aby se mohlo udělat ještě víc ze života, než vlastně je a že se tu jedná hlavně o pomocný prostředek, který má zjednodušit zacházení se smrtí. Ale často je to psychologické prohlášení, které jednoznačně ustupuje z cesty zřejmé spirituální povaze, kterou vykazují všichni lidé. Psychologové se budou místo toho více snažit vysvětlit, že stav člověka vzniká z jeho vnitřního stavu bytí jeho lidských zkušeností, bez uznání interdimenzionálních sil nebo energií, které by mohli možná ukazovat na neviditelného Boha. Ale tady vidíte, že víra na život po smrti je skutečně intuitivní informace na úrovni buňky.

85% lidstva na Zemi nemohou mít stejnou myšlenku, aby se z toho mohla udělat náhoda a nebo přání. Na určité úrovni víte nejenom o oceánu na druhé straně skleničky, nýbrž také o tam existující rodině… bilióny a bilióny z ní. Ó, kdybyste tak mohli vědět ještě víc. Od tohoto spirituálního hledání byly kultury hnány často kupředu a často rozpoutávaly i války, při kterých jedna strana věřila, že ten jejich Bůh je lepší než ten od těch druhých. (nepřipomíná vám to něco? – poznámka překladatele) A tak se navzájem vraždili, aby vyčistili planetu od „špatného myšlení“. Zvláštní jak něco neviditelného vytváří vlády, ovlivňuje státy a vyvolává války, nemám pravdu? To je přeci jenom množství vynaložené energie a úsilí, které je zde použito na ryzí „myšlenkové přání“.

Na tomto místě přerušíme a zastavíme se a vysvětlíme, proč jsme tak často použili metafór – předali jsme Vám tyto informace touto formou, abychom mohli přejít k dalšímu kroku této výuky. A tak na krátký okamžik zastavím a dám Ti tuto otázku: Rozeznáš a vidíš, jak je tento systém úžasný?

 

Jak velký je Bůh?

Dost velký, aby mohl stvořit multiuniverza – biliony a biliony andělských, nebeských bytostí, které dosahují daleko dál, než si můžeš představit – dimenzionální roviny, které si nedokážeš představit.Větší jak velký! A přece dostatečně malý, aby Tě mohl milovat a aby mohl žít v Tvém srdci.


Představa Boha


Co je podle toho představa o Bohu? Když se díváme z vnější strany sklenice, pak je to pro nás opravdu velice zábavné (Kryon). Řeknu Vám, co se stane: Molekuly ve skleničce (lidští andělé) se začínají dívat okolo sebe a začínají se nad vším divit a ptají se na všechno. Jak už jsme říkali, věří na život po smrti. Odtud musejí mít také pocit, – mají dojem, že někde musí existovat Bůh. Pak se usnesou z hloubky jejich moudrosti, že Bůh musí být velice obrovská molekula! Proč? Protože to je jediná věc, kterou mohou vidět. Mají jen jediný vzor – samy sebe. Pak řeknou, že pro to existuje důkaz, protože to tak říká Svaté písmo.

Jen v jednom jediném příkladě existuje svaté písmo, které říká, že jste byli stvořeni „podle vlastního obrazu Boha“. Nuže, jestliže jste molekula, pak musí být Bůh podle toho velice obrovská molekula, neboť když věříte Svatému písmu, pak vypadáte přesně jako Bůh.


Milované stvoření, jak bych Ti to mohl říct? Toto je premisa od toho, co jsme vyučovali na začátku a co je pro Vás tak těžké k pochopení. Vy jste to přepólovali! Vaše logika je obrácená, jde na to z druhé strany. Nerozumíte tomu, protože se nemůžete dotknout okraje skleničky. „Stvořen podle obrazu svého“ znamená, že každá jednotlivá molekula ve skleničce je částečkou oceánu! A vidíte, u Vás je to opačně. Božským „obrazem svým“ (jím být) je mistrovství univerza. To je to božské v andělské říši a to je vpravdě Tvůj vlastní obraz. „Obrazem svým“ je v Tobě – obrazem svým je ve Vás.


Je zajímavé, že si lidé mohou to nejvyšší představit jen ve svojí vlastní realitě. A tak ti, kteří se nachází ve skleničce, před tisíci lety rozhodli, že Bůh je molekula. Představy Boha odpovídají lidskému druhu, přesně tak jako představy, jak vypadá anděl. Pokaždé, když se na Zemi objeví anděl, propůjčují jim ti, kteří tuto historku vytváří, kůži a křídla a dělají, jakoby by byli singulární (jednotlivou) postava a propůjčují jim jen jedno jediné jméno. To je velice divné, je to ale zábavné! Neboť andělé jsou multidimenzionální, bez křídel a bez lidské postavy a mají vždy „skupinový“ atribut, protože reprezentují vědomí celého oceánu. Proto, aby jejich návštěva mohla být pro lidi pochopena, jsou představeni v lidské podobě a rovině.

Vidíš, jak je to omezené? Představ si… kdyby tato sklenička obsahovala jenom mravenečníky, rozhodli by se pro toto prohlášení, Bůh musí být velký mravenečník! Nakonec by ještě řekli: „Až přijdu do nebe, bude tam mnoho mravenců!“ To je komické, že jo? Ale neodlišuje se to příliš od toho, co dělá většina lidí. Bylo Vám řečeno, že až zemřete a vstoupíte do nebe, tak že tam existují zlaté ulice a pro každého z Vás tam čeká vila. Některé kultury věří, že tam potkají 72 pannen (pro tuto víru se hodí přirozeně jen muži). Vidíte, co bych tím chtěl říct? Můžete jednat jenom na základě Vašeho vlastního spirituálního myšlení a Vaší vlastní reality a můžete jít jen na hranici sklenice. Vaše představa o tom, co by mohl být Bůh a nebe, leží na a uvnitř (je to omezeno) Vaší vlastní lidské zkušenosti.Pravda? Neexistují žádné ulice a vily (nebo lidské panny), když přejdeš na druhou stranu sklenice. To, co se tam nachází, je nádherná realita, na kterou si vzpomeneš přímo a bezprostředně. Existuje expanze a ty jsi část Boha, kterou jsi byl vždy, vše-vědoucí. Přijdeš domů! V této metafoře je sklo skleničky závojem. Nemůžeš se podívat skrz a vlastně nikdy neuvidíš oceán (Boha). Za ním je všechno, co si můžeš představit, ne o mnoho větší než sklenička a Ty se rozhodneš zbožňovat. Zbožňujete něco, co nemůžete vidět a zbožňujete to s vědomím, že tato síla, která se nachází na druhé straně skleničky, by měla být mnohem moudřejší a větší, než Vy. Čemu vlastně nerozumíte, je, že toto vše způsobila vlastně zkouška, pokus, test, ve kterém se právě nacházíte.


Mohou andělé, zavřeni ve skleničce, vůbec najít pravdu o tom, kdo jsou? Mohou vůbec někdy uznat, že jsou častí oceánu? Nebo se nakonec mezi sebou povraždí, aby se pokusili dosáhnout zlatých ulic a 72 panen? O to jde při práci s Kryonem. Jsme zde, protože se tu koná probuzení… velká změna… a lidstvo se začíná dívat skrz sklo. Nechte mně říct sdělení: Neexistuje nic k zbožňování, ale existuje všechno k objevování. Je na čase začít myslet interdimenzionálně.

Přeci jenom se na okamžik zastavme. Pozorujte systém a všechno, co ho reprezentuje. Bůh je strašně velký, všeobjímající – enormní. Oceán se rozprostírá už biliony světelných let přes kvantová Univerza a – Multiverza a přesto se všichni andělé znají. Jak je to možné? To je základním tématem interdimenzionálního bytí… že je všechno provázáno a přeci zdánlivě odděleno a skrz vzdálenosti od sebe vzdáleno. Rozptýleno v Univerzu existuje něco všeobjímajícího, že je to tak obrovsky velké, že si to ani nemůžete představit, přesto jsou všichni andělé mezi sebou propojeni v reálném čase, každý jednotlivý z nich zná Tvé jméno! Rozumíš?Jak velký je Bůh? Dost velký, aby mohl vytvořit Univerzum… ale zároveň dost malý, aby znal Tvé jméno – dost malý, aby tu dnes mohl být – dost malý, aby mohl být na Tvé straně, když čteš tato slova.


 

 

Komunikace skrz závoj


Jaký účinek to má na modlitbu a meditaci. Nech mne ještě jednou o tom mluvit. Existuje něco kouzelného-magického, co byste měli o tomto metaforickém oceánu vědět. Mnoho z Vás tráví svůj život tím, aby se mohli podívat skrz sklo. Jste spirituální, a to je Vaše hledání. Možná Vám přitom pomohou námi dodané energie. My v to doufáme, neboť v tom spočívá účel našeho bytí a naši celé výuky. Je zde něco, na co jste možná vůbec nemysleli: Anděly z interdimenzionálního oceánu sklo nezastaví. Mohou procházet sem a tam, kam jenom chtějí! Ty jsi tedy jenom jediný, který se rozhodl pro to, být ohraničen v dualitě. Oceán prochází nepřetržitě sklem a to znamená, že andělé z toho obrovského oceánu jsou nyní u Vás. To znamená, že byli na tvé straně, když se vyvíjely problémy, které Tě možná přivedli k tomuto publiku a nebo k této stránce. Jak jsme už předtím nastínili, sedají si lidé k modlitbě a předkládají Bohu listinu, co není v pořádku. Chtějí říci: „Nuže milý Bože, tady máme toto a pak ještě toto a pak ještě tamhleto.“ Jen zřídka rozumí, že Bůh byl celou tu dobu u nich. Tak Vám dáme ještě jednou výzvu: Až se budeš příště zase modlit, neříkej nic! Buď tiše a věz, že jsi Bůh! Poslouchej řešení, neboť Ti budou předzpívány v řeči, kterou právě teprve začínáš vnímat.
Představ si, Tvé Vyšší Já – které se v pravém slova smyslu nachází na hladině metafyzické skleničky vody, s jednou nohou v oceánu – by Tě vzalo za ruku. Pokud se to stane, je to Tvoje osobní propojení a Bůh ví o Tobě všechno. Nepotřebuješ nikdy předkládat nějakou listinu a nebo vůbec jen něco říkat. Kdybys měl bratra a nebo sestru, kteří by byli s tebou biologicky provázáni, vysvětloval bys jim, co se během dne přihodilo? – Ne, neboť oni byli u toho, vzpomínáš si? Přesně tak je to i s Tvou božskou komunikací.

Celý oceán ví všechno o této skleničce a o Tobě. Celý oceán ví, proč existuje sklenička, i když Ti to není známo. Ať tomu věříš nebo ne, celý oceán je částí změny, kterou teď sklenička prochází (řeč je tu o vibrační změně planety).


Na druhé straně opony


Nyní jdeme dále a přicházíme k informaci, jak tento závoj s Vámi pracuje (jak na Vás působí). Závoj je to, co Vám brání metafyzický oceán božstva, který Vás obklopuje – přeci jenom neviditelný a dokonce sporný a mnohonásobně nepochopený – rozeznat. Nech mi zodpovědět otázku, která byla už tak často kladena: Jde tu o smrt. „Kryone, je možné mluvit s mrtvou osobou?“ Odpověď kterou Vám dám, předpokládá také ochotu z Vaší strany. Prosím, nevyjímejte Kryona z konceptu v rámci této odpovědi. Vztahuje se na celou odpověď, když to citujete.

„Kryone můžeme mluvit s mrtvými osobami?“ Odpověď je ne, vůbec ne. Nikdy. Je to nemožné. A jaký je důvod? Něco takového, jako mrtvé osoby, neexistuje!

Můžete to pochopit? Andělé, poslouchejte: Pakliže ti z Vašeho okolí, které jste milovali a ztratili, zemřeli a opustili zemi, je všechno to, co udělají, že přejdou na druhou stranu skla. Zeptejte se místo toho touto následující otázkou: „Mohu mluvit s těmi, které jsem na této planetě miloval a ztratil?“ A Odpověď zní: ANO!


Jakmile se stanou multidimenzionálními, tak je to pro Vás záhada. Očekáváte, že uskutečníte 4D rozhovor s bytostí, která přešla na druhou stranu a která se stane ještě více andělskou než Vy andělé, kteří zde sedíte. Nevykazují už žádnou lineární komunikaci a nejsou už singulární, tak jako Vy. Jediná možná komunikace Vás staví tedy před záhadu, protože je interdimenzionální a nedostatek linearity je pro Vás těžce nepochopitelnou věcí.

No dobře, nechme nyní vyjasnit pár záhad. Chtěl bych, abyste pocítili toho člověka, na kterého myslíte, protože je opravdu tady. Je jim zcela povoleno chodit sem a tam skrze sklenici. Slyší tuto hudbu (v semináři) a slyší tato slova. Sedí na Vaši straně a strašně rádi by, kdybyste se mohli k nim natáhnout skrze sklo. Mnozí z Vás je mohou skutečně pocítit! Jste částí změny, která se na této planetě, na které se zvětšuje vědomí lidstva, završí a vytvoří pro každého člověka nový interdimenzionální potenciál. A tak zvu některé z Vás, jim také přičichnout! Vzpomínáte si ještě na jejich zvláštní vůni? Mohou tuto vůni pro Vás vytvořit jako důkaz, že tu jsou.
Jde tu o mnohem víc, než si myslíte. Kryon je pořád ještě tady a bude tu až do té doby s Vámi, kdy změníte svou energii. Kryon je částí komplexního rodinného původu, který máme společný. Jak Mistr Kirael předtím už řekl: „Já jsem to nevynalezl“ (řeč je o Kahu Fred Sterlingovi a jeho Channelingu). Jděte tedy a pociťujte nyní, jestliže chcete, neboť jsou zde! Pak si tohoto systému važte.

Myslete na to, jak je ohromný! Co by bylo, kdybych měl pravdu (jak byste řekli) a toto poselství by přeskočilo přes Vaši nedůvěru a strachy. Co by bylo, kdyby toto všechno bylo naprosto pravdivé? Jestliže ano, pak to znamená, že by mnozí z Vás přestali truchlit a místo toho by tyto milované lidi, kteří by chtěli kráčet celý zbytek Vašeho života po boku s Vámi, pozdravili. Je to část systému, který je nepředstavitelně velký a dalekosáhle překračuje Vaši představivost.


Bůh je větší než všechno, co si jen můžete představit… a přece dost malý, aby mohl žít ve Vašem srdci.

Jaký to systém – Andělé na druhé straně opony, kteří navštěvují lidské anděly na planetě… a přece si to mnozí z Vás neuvědomují. Víte, o co tady při tom všem jde? Jde o objevení tajemství mistrovství. Až těmto věcem začnete rozumět, zpřístupní Vám osobně toto vědění postupně tyto atributy mistrovství, daleko přesahující přes realitu, do které jste se narodili a přepíše kód Vaši DNA (vytvoří ji novou). To je definice osvícení.

Tito andělé, kteří kráčejí s vámi, posilují a pomáhají aktivovat DNA. To znamená, že nikdo tady není nikdy sám. Ó, zastavme se na okamžik a přemýšlejme o tom. (Pauza)

 

Jak velký je Bůh? Dost velký na to, aby tvořil Vesmíry! A ještě i dost malý na to, aby žil ve Tvém srdci.
Opona/závoj je jako papírový tygr (tím je myšlen strach, kterého se není třeba obávat – pozn. překladatele). Myslíte, že jí budete moci proniknout teprve, až se jí postupně stanete (skrz Vaší interdimenzionalitu). Pak se divíte, že to tak dlouho trvalo! Všechen strach z ní zmizí, až se doopravdy stanete její částí.


Slyšel jsem, jak mnozí říkali: „Kryon, to jsem už slyšel často. Vypadá to, že se neustále držíš toho samého poselství. Kdy uslyšíme konečně něco nového?“ Chtěl bych s Tebou, čtenáři (a také posluchači) sjednat obchod. Tady přichází ujednání: Až tuto informaci, kterou Vám předávám už 16 let, v plné míře obsáhnete, pak změním poselství. A možná už pro ni nastal čas. Proč neopouštíš toto místo ve zrovna takovém stavu, v jakém jsi sem přišel, proč jsi teď jiný?


Historie Země je zachvácena změnou a Vy tady nejste náhodně. Rozhodli jste se právě na základě změn pro Vaší přítomnost zde na Zemi. Někteří z vás lomí rukama a říkají: „Nenávidím to být tady. Je to těžké a tvrdé.“(pauza)


A zde přichází opět staré poselství: Proč nerozzáříte jednoduše světlo (tím je myšleno světlo v sobě), abyste mohli vidět, kam jdete? Změňte svou DNA! Jste dnes večer nemocní? Proč neodejdete odtud bez nemoci? „Jenže“, chtěli byste říci, „toho jsou schopní jen mistři planety.“ Ano, porozuměli jste tomu! To souhlasí na sto procent! A proč nevyužijete pak mistrovství, které Vám náleží?
Jste tu z určitého důvodu. Můžete rozsvítit světlo, které kdy mohlo jen pár lidí nechat svítit. Nacházíte se uprostřed války mezi světlem a temnotou a Vy to cítíte, že ano? Proč tedy nerozzáříte světlo a během toho okamžiku přemýšlejte: Tento metaforický oceán je tak velký! Tento oceán vytvořil Univerza. Více andělů, než si kdy můžete představit, jsou částí tohoto oceánu – více andělů než součet všech hvězd ve všech galaxií všech Univerz.Bůh je dost velký, aby toto všechno stvořil… A přece dost malý, aby mohl žít ve Vašich srdcích.

A to je moje poselství. Až Vás opět příště uvidím, mohlo by toto být opět moje poselství a je to tím, že jste Bohem tak hodně milováni. Rozumíte?


Tak mnoho z Vás se pokouší dostat ze sklenice. Chtěli byste dosáhnout obou stran sklenice a stát se opět částí oceánu. Mám pro Vás ještě jeden úkol. Proč místo toho nenecháte jednoduše, aby přišel oceán k Vám? Když nás vpustíte dovnitř, stane se mír na Zemi skutečností! Nechte vstoupit do Vašeho života anděly, to není žádná metafora, nýbrž realita. Tím, že si dovolíte být ve Vašem životě božským, aktivujete v sobě božskou DNA a stanete se částí závoje. Tím se změní energetická rovnováha planety.To bylo poselství pro dnešní večer. Ale jedno bych chtěl, abyste opustili toto místo jiní, než jste sem přišli. Zde je téma, které jsme vám už mnohokrát předali: Ty jsi maják pro Zemi, stavěný tak, abys odolal náporům bouře. Pohleď, z tohoto důvodu jsi přišel během bouře. (To je metafora, žes přišel právě včas, kdy se mění země) Toho času nenajdete žádný maják na bezpečném místě, že ano? A to je upozornění na to, proč tady jste. A tímto… pak, když bouře řádí, proč se jednoduše neusmějete a neřeknete: „Přiveďte tu bouři sem. Z tohoto důvodu jsem byl postaven. Jsem zde na nebezpečném útesu života a zapálím svůj oheň a ti, kteří nemají žádné světlo, ty povedu do bezpečí. Budu vysílat světlo na nejtmavější místa, která na planetě znám, aby lidé mohli opět lépe vidět. A jestliže se tím okolo nich odkryjí poklady, dodám tam své světlo, aby mohli být poklady, které se tam ukrývají, lépe vidět. A poklady, které se ukrývají, by mohly být následující: Mír tam, kde není možné, aby vládnul mír; láska na místech, které byly raženy jen nenávistí; vyléčení těch, kteří trpí na nevyléčitelné nemoci, a shoda mezi obyčejnými muži a ženami na planetě, jejíž civilizace si zaslouží, žít spolu v míru.“

To jsou klenoty, které se skrývají v temnotě. Informace, které jsme Vám dnes dali jsou přesné a existuje mnohem víc, než oko může vidět… a všichni jste do toho zahrnuti… hodně zahrnuti, když byste chtěli. Začni u sebe. Akceptuj světlo v Tvé vlastní biologii.


Chceme ještě jednou říci : Opusť toto místo jiný, něž jsi sem přišel! Zvedni se z místa, na kterém sedíš a změň se při tom, ve srovnání k časovému bodu, při kterém jsi se tu posadil. Někteří z Vás nebudou moci tuto noc dobře spát. Neboť tu existuje mnoho andělů, kteří budou slavit párty ve vašem pokoji!

A tak to je. Kryon  (říjen 2012)

 


 

Secret of Secret

(poselství Smaragdové desky)

Když se dostanete na hranici přechodu z fyzického těla řekněte slovo:DOR-E-LIL-LA. Pak na určitou dobu Vaše Světlo bude vyzdvihnuté z těla a můžete projít ven (na 6 hodin) za hranice svého těla. Uklidněte svou mysl, tělo je v klidu vědomé si jen osvobození .Centrum tvé mysli nechť je jen cíl tvé touhy- a budeš opět volný. Mysli na slovo LA-UM-IL-GAN a  nech jej znít ve své mysli a budete svobodni z otroctví těla svou vůlí.Můžeš vstoupit do Síní Amenti, nesmrtelný jako kdysi já , ale žádná myšlenka tě nesmí rušit, musíte být čistí ve svém účelu a mysli jinak selžete! S plností srdce stůjte před NÍM (plamenem) ve svých myšlenkách a vyslovte slova  síly (mentálně);

Mekut- El- Shab- El Hale- Sur- Ben- El- Zabrut Zin- Efrim- Quar- El.

Uvolněte svou mysl a svoje tělo - přikaž slovy síly: Já jsem světlo. Pro mě nejsou žádné hranice. Otevírám a přikazuji tajemstvím tajemství Edom- El- Ahim- Sabbert- Zur Adom

 

Jsem Klíč a Cesta - ale jen pro ty co hledají moudrost.

 

1.4.2009 Prague Magic Kagal

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist