Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VODA JE ŽIVOT

ŽIVÁ VODA     

Pamatuj! - voda má clusterovou strukturu, která vytváří její paměť

“ voda je kolébkou života.”

imageMoře pokrývá 71% zemského povrchu, voda o objemu asi 1,3 miliard kilometrů krychlových určuje život na Zemi. Forma „dýchání“ se rozvíjela od kvašení před 4 miliardami let přes anaerobní fotosyntézu před 3 miliardami let až k aerobnímu dýchání před 1,5 miliardou let, které se ale plně rozvinulo až před 500 miliony let.

Během rozvoje života na Zemi začaly rostliny žijící v mořích a oceánech, především chaluhy a vodní řasy, budovat své tělo, a proto extrahovaly kysličník uhličitý z vody v blízkosti vodní hladiny. Ten byl nahrazen kysličníkem uhličitým z ovzduší a přitom se do vzduchu uvolňoval kyslík. Kdyby se život v oceánech zastavil, obsah kysličníku uhličitého v zemské atmosféře by proti současnému stavu trojnásobně vzrostl.

Z více než 90 prvků, které se na Zemi nacházejí, je 62 rovněž přítomno v moři. Ale 99,8% ze 40 000 bilionů tun soli se skládá pouze ze 13 hlavních sloučenin. Chlorid sodný (sůl), který je pro lidský život nepostradatelný, tvoří asi 75%. Minerály, které byly rozpuštěny ve vodě stékající z hor, zvyšovaly obsah solí v mořích, což bylo ještě více zjevné při poklesu hladiny moře během doby ledové.

Když vezmeme v úvahu shora uvedené údaje, je velmi překvapující, že pouze 0,1% této obrovské masy vody se užívá jako pitná voda. Ale vzhledem k nečistotám z průmyslu, zemědělství a domácností je dokonce i toto malé množství vody stále více a více zamořeno.

Zdá se, že pro život na Zemi jsou nejdůležitější dva převládající prvky, kyslík a vodík, které společně vytvářejí velmi důležitou molekulu: vodu. Můžeme říci, že pokud je v buňkách a tkáních nadbytek kyslíku a je tam také díky oxidačním vlastnostem kyslíku více negativně nabitých elektronů – převládá zdraví. Pokud je tam více pozitivně nabitých protonů, což je v tomto systému vodík – vede to k nemoci.

A vzhledem k tomu, že tělo člověka je tvořeno z 80 % vodou, tak je opravdu správné myslet na to, jakou vodu pijeme a jak nám může škodit negativně nabitá voda. Pokud ale před pitím vodě poděkujeme a vzneseme k ní krásnou myšlenku, tak pak je pro naše tělo požehnáním.

Když se na obrázek voda postaví tak po krátkém působení (minimálně 30 minut, ideální je celou noc) se z ní stane chutná a pro tělo léčivá. Mnozí lidé se mylně domnívají, že je vody dostatek a proto není potřeba s ní šetřit. Opak je pravdou. A proto děkujeme našemu Otci i za to, že máme pitnou vodu a nemusíme strádat žízní. Neměli bychom si přestat vážit věcí, které se zdají být samozřejmé.

 Zde vám pro zajímavost přikládáme pár fotografií ze zkoumání pana Emota, aby jste viděli jak na vodu působí různé energie:

   

               Láska                     Zabiju tě  

                                 

 voda ovlivněná  modlitbou                    voda před vyřčením modtlitby

 

Cvičení k usnadnění naslouchání vodě

Pokud byste se chtěli spojit s léčivou silou vody, jen chvíli seďte a naslouchejte jejím „zvukům“. V duchu si představte vodu, kterou byste rádi okusili: svěží horské jezero, odraz vodopádu na hladině, velká valící se řeka, překrásná městská fontána, slaný oceán, pouštní monzunová obloha nebo vysokohorské jezero obklopené sněhem. Představte si takovéto obrázky. Cítíte uvnitř sebe změny, jak voda vašeho těla „rozpoznává“ představu vody? Co fyzicky pociťujete, když tyto elementy vzájemně rezonují? Upravuje se trochu rytmus vašeho těla?

Co slyšíte v tichu vodu říkat? Buďte zticha a klidní a dovolte celému svému tělu „naslouchat“ šepotu. Ať vám sdělí cokoliv, je to velmi silné poučení. To co s tímto poučením uděláte záleží čistě jen na vás a na vašem postoji vůči vlastnímu životu.

Jakmile dostanete tento dar, budete dále naslouchat toku vody, který jemně zaujímá místo ve vašem srdci. Nebuďte překvapení, pokud vám vaše sny budou přinášet další léčivé poselství vody.


Diamantová voda

Co je DNA? V současnosti sestává ze dvou šroubovic, které při rozvinutí dosahují až 2 metrů délky. Na jedné šroubovici je pouze 10 % - tedy 20 cm prostoru, na nichž jsou zakódovány 4 báze: A C G T (adenin, citosin, guanin a timin). Tyto čtyři báze se mohou kombinovat do různých řádů, jež mohou vytvořit slova mající 20, 50, 100 a 400 písmen. Tato slova jsou zprávami a jsou vyzařována do velmi malé hladiny DNA (RNA), která je pohyblivá a která zprávu přijímá a uskutečňuje. Pak ho posílá do ribosomu buňky a tento ribosom vytvoří gen s touto zprávou. Co je to gen? Je to identifikační kód. Nuže, naše tělo, naše buňky jsou jako diskety a naše tělo - fyzické, psychické a emocionální -, je jako počítač se šesti tisíci miliard buněk - nevím, jak je spočítali, ale je to tak, jak říkají - kde jsou miliony a miliony programovacích disket, jež udílejí příkazy buňkám mozku, srdce, jater atd. Uvědomujete si tu složitost a zároveň tu jednoduchost? Je to něco úžasného. Nicolas Tesla kdysi řekl: Jsme počítače, stroje na volnou energii a duše se vtělují přes tyto stroje zhotovené matkou Zemí, aby rozpínali tělo Boha přes neznámo". Proč to uvádím? Protože 90 % šroubovice DNA nekóduje nic, a dosud vědci vždy tvrdili, že se jedná o "odpad DNA", čili o DNA, která k ničemu není. Jinými slovy Stvořitel zhotovil smyšleninu, vložil do ní miliardy šroubovic, které k ničemu nejsou. Proč nám to tvrdí? V tom to právě vězí. V této části, která nic nekóduje, se nacházejí fraktálové geometrie, které pozmění způsob, jímž databáze v kodifikační části budou pracovat.

Byl jsem obdařen objevením čísel plánu esence života. Povšimli byste si, že jdou od 1 do 37. Jestliže znásobíte 37 x 18, obdržíte 666. Znásobíte-li 37 x 27, kvantové číslo, obdržíte 999, což je číslo atomu uhlíku povýšené na jiné vědomí, zvané diamant. Ti, kteří se chtějí pobavit malým počítáním, uvidí, že jsou zde značně překvapující věci, zvláště číslo 19, které je uprostřed, které je potenciálním zárodkem každé události zde a teď, v minulosti i v budoucnu. Takže 19 je 12 + 7. Pobavte se s tímto květem života, a máte-li možnost číst Drunvalovu knihu, jen abyste si udělali malou představu, pochopíte spoustu věcí. Díváte-li se na tento plán bez číslic a díváte-li se na něj tak trochu pozorněji, uvidíte, že každý průsečík čar vytváří pole merkaba, čili dva čtyřstěny vsunuté do sebe. Postupně jak odprogramujete své vehikulum od všech vzpomínek zaznamenaných ve vašich přihrádkách, nechtě se vytváří barevná koule, mající 9 pásů barev - nejde už o 7, nyní je jich 9 - z nichž jsou 2 barvy neexistující na zemi, které jsou ve skutečnosti zobrazením dvojitého čtyřstěnu. Takže, představte si pyramidu o třech stěnách a druhou, která má špici dole, vsuňte jednu do druhé, jako Davidovu hvězdu, jako Šalomounovu pečeť, avšak trojrozměrnou, a tento dvojitý čtyřstěn se otáčí neuvěřitelnou rychlostí kolem 7 nebo 14 různých os. A jako u ventilátoru, nevidíte už lopatky, vidíte prostě kruh.

To je merkaba, která umožňuje létání, pomáhá pohybovat se v dimenzích, ale také v minulosti a budoucnosti. A já vím, že toto merkaba se postupně vytváří. Určitě existují doby učení a metody jak učení rozšířit a rozvinout. Co je to energetická síť? Například, existuje-li v Japonsku dvojice zvláštního druhu vážek a jsou-li obě tam a neexistuje už jiná dvojice, země je plná jejich energetické frekvence, jejich energetické sítě. Síť je jako pletenina, jako pavučina, které přispívají k tomu, že jejich přítomnost, jejich množení a jejich zkušenost ve zrození ovlivňuje celou flóru a celou faunu a dokonce všechny lidské bytosti na planetě. Neuvědomujeme si to, ale je tomu tak. Dejme tomu, že se později objeví další vážky na jiných místech planety, aniž by došlo k rozmnožení, nýbrž jen zrnka světla se shlukla a začala tvořit další dvojici. Avšak jestliže mateřská dvojice této energetické sítě zahyne a přeruší-li se energetická síť, zmizí celá rasa. Kvůli tomu býváme často dotazováni po zmizení určitého druhu zvířat nebo jistého druhu stromů. Např. jsem slyšel, že ve Francii už téměř nejsou jilmy. Je to proto, že v některé části byla porušena síť, možná to způsobil radar, možná mikrovlny, možná znečistění prostředí auty nebo letadly, nevím.

 Postačí, že síť byla porušena a všichni lidé, všechna zvířata a vegetace, jež patří k této frekvenci, začínají mizet z této planety. To je důvod, proč v současnosti lidé hrají velmi nebezpečnou hru s vlnami, zvuky a světlem, - jako je projekt HAARP na Aljašce, protože všechno toto začínají rozbíjet.

Naopak, pokud jde o síť lidskou, i když někdo nejde duchovní cestou a nemá velké možnosti, protože nedošel moc daleko v jiných životech, je pro náš vývoj důležitý. Tak jako je důležitý třeba náš malíček. Ale celá záležitost bude méně bolestivá i pro duše, které nejsou ještě schopné se probudit, protože začaly chodit do školy později, jako děti, které jsou dnes v mateřské škole. Není jejich vinou, že se narodily později. Takže v duších je i toto a je zapotřebí s tím počítat.

Nyní se zmíním o vegetační vodě. Jedné květnové noci mě byla ukázána kniha, ve které bylo velmi podivné písmo, které na této planetě neexistuje. Byl tam text, který říkal: Pozemská vegetace vytváří energetickou síť, která je pronikána ve své podstatě svým prostředím, jako převrácený hologram. Hned jsem pochopil, že mám provést výzkum pro vegetaci. Vytvořil jsem tento druhý přístroj a vytvořil jsem 48 dodatečných kódů. Vezme-li se běžná pitná diamantová voda a vloží-li se do ní na dvanáct hodin tento kodifikátor, stane se vegetační diamantovou vodou. Může se i pít, bez problémů, nevyroste vám z nosu petržel.

Když někam vyléváte vodu, záleží na důvodu. Jestliže jdu vylít vodu do jezera a říkám si: "úžasné, všechna chemická pole vyhnijí, to je báječné", tam jsme to netrefili. Děláme-li to s obavou, že se to stane, ani tehdy to není ono. Cítíme-li, že voda nás volá, ještě jí trochu přidáme a pozorujeme, co se stane. Jde o to vždy přinášet život. Protože za daných okolností je spíše lepší, že není co jíst, než pokračovat ničením lidstva prostřednictvím OGM ... OGM je manipulace. Do DNA lze vkládat programování. V proteinové buňce lze provést počítač a injektovat vám do ní vakcínu: nikdo to neuvidí. takže z kosmické lodi je možné vám vštípit mentální program. Už se to děje!

Voda nemůže působit bez souhlasu předmětné osoby, která má být uzdravena eventuálně se jí má pomoci. Navíc, osoba musí vodu pít, aby měla výsledky. Nelze do vody vložit úmysl pro někoho jiného, kromě malých dětí, psa, kočky nebo např. osoby mentálně hendikepované, která se nemůže vyjádřit. Ale v takovém případě se to cítí, zatím co v radionice lze ještě uplatnit vliv. Avšak diamantová voda přesahuje svět vlivu. 

Věda je stále na postupu, ale věda vyučovaná na univerzitách a objevující se ve vědeckých časopisech je jen drobečkem, který nám ráčí udělit. Navzdory tomu pozorujeme, že stále kráčí vpřed, protože od roku 1943-45 vysoká věda už udělal větší pokrok, než si dokážeme představit. Vědci na vysoké úrovni již objevili časové tunely. Umějí už cestovat do budoucnosti a do minulosti. A znají vertikální čas. To všechno je v proudu. již existují v tomto směru spisy. Ale zastavují se v roce 2012. Tam je zeď. 

Vkládejte úmysl do poháru před sebou. Nahlas, kromě případu, že jste v kanceláři a máte obavu, že vás budou považovat za slabomyslného. V tom případě to proveďte diskrétně. Soustřeďte se a řekněte: mám takový a takový úmysl. Existují energie, které vycházejí ze solárního plexu a zaznamenávají se ve vodě v podobě barevných bublinek, které jasnovidec spatří. Tyto barevné bubliny se navzájem nesmísí. Když pijete vodu posíláte do intronické oblasti vaší DNA zprávu, která v ní postupně změní databázi a způsobí že vzpurné buňky začnou poslouchat krále či královnu, jimiž jste. Všechno má paměť což jsou vibrace, která má mysl a emoce. Řeknete-li dítěti: "Radím ti, udělat si v pokoji pořádek", to už není rozkaz, je to rada. A proto jsou děti báječné, protože se vzpírají, když věci nejsou udělány z lásky. Automaticky. Nikdy se nezmýlí.


Pokud videa byla tzv. odstraněna uživatelem pak se ptejte proč asi Ilumináti utajují informace ? ......

Klepejte a bude Vám otevřeno ! Pak pochopíte že nepotřebujete žádné berličky jako je internet. Vše máte v sobě!

Fenomén vody - reportáž pořízená ruskými vědci

 

Paměť vody podle Emota a revitalizovaná voda


A znáte spinování vody ??

zkuste http://www.esoterikweb.cz/clanky-nahled.php?id=2312

Kdo vládne angličtinou více inspirace získáte zde :

http://www.devajal.com/

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist