Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VŠE = vibrace

Tajemný mozek a jeho frekvence

 

Mozek je generátorem bioelektrického stejnosměrného proudu s velikostí 5 až 210 mV (mikrovoltů) a s mozkovou výkonovou frekvencí 0,5 až 40 Hertzů, který v terminálech senzorických receptorů a v řídicích subcentrech převádí chemickou reakcí na buněčných membránách do rovnovážného stavu všechny vitální procesy těla. Za jednu sekundu dojde v mozku bdícího člověka k více než 100 kvadrilionům elektrických neuronálních výbojů a za stejnou jednotku času urazí jejich signál po všech drahách nervové soustavy statisíce kilometrů. Hraniční hodnotou se jeví frekvence spontánního bioelektrického výkonu mozku v rozsahu 8-14 Hz (cyklů za sekundu, tzv. hladina a-alfa). Nad tuto frekvenci (nad 14 Hz, hladiny b-beta a g-gama) dochází ke stavu nabuzení (exitace), pod nižší hodnotu (pod 8 Hz, hladiny t-theta a d-delta) dochází ke stavu útlumu.

  • Alfa frekvence (8-12 Hz) - vytváří podmínky pro ponoření do tranzového stavu pro hluboké uvolnění a kvalitní odpočinek.

Alfa vlny vznikají když zavřeme oči a pasivně se uvolňujeme, nepřemýšlíme o ničem. Pokud pokročíme v uvolňování bez zaostřování svých myšlenek, Alfa vlny budou dominovat v celém mozku a my se ponoříme do stavu příjemného klidu, kterému se také říká „alfa stav“  Na EEG zdravého člověka, který neprožívá stres, se Alfa vlny projevují ve velkém množství. Nedostatek těchto vln může znamenat stav neklidu, strachu, stresu, narušení práce mozku či onemocnění. Alfa rytmus je nazýván také rytmem všeho živého. Lehce si na něj vzpomenete v příjemném, světlém lese.  Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých ztrát vzniklých třením. Alfa vlny jsou v rozmezí 7.5 až 12 Hz. S amplitudou od 10 do 150 μV. Je přítomna téměř stále po třináctém roku života, kdy je dominantní. Alfa se objevuje. kdykoli je člověk bdělý, ale aktivně nezpracovává informace. Je nejvýraznější v okcipitální oblasti (v zadní části hlavy). Patologicky se pak vyskytuje frontálně, zejména u dětí s poruchou pozornosti. Alfa se zvýší při zavření očí nebo při hlubokém dýchání. Po otevření očí se opět alfa snižuje. tzv. alfa blokáda. Při přemýšlení a počítání alfa klesá. Někdy mluvíme též o tzv. pomalé alfě (8-10 Hz) а vysoké alfě: (10-12 Hz). Uvolněný, ale soustředěný stav. Do něj se lze dostat především hypnózou nebo meditací, ale někteří lidé jsou toho schopni pouhým přetočením očí směrem vzhůru. Informace, které jsou nám sděleny v alfa-hladině, se do paměti zapisují velice spolehlivě a pevně (jedná se o druh podprahového vnímání - člověk si neuvědomuje proces učení, ale jen jeho výsledky).

 

  • Beta vlny (13 - 30 Hz): Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí.

 Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím. Jedná se o "normální" hladinu, v níž se nacházíme po drtivou většinu bdělého stavu. Kolem maximálních frekvencí (přes 30 Hz) se nacházejí tzv. negativní pocity (podráždění, agrese, vztek, strach, stres). Reflektuje desynchronizaci mozkové aktivity. Nejvíce je pak patrná frontálně. Může chybět nebo být redukována v oblastech poškozené kůry mozkové. Beta je stav, který je příznačný pro otevřené oči, kdy posloucháme nebo myslíme, řešíme problémy, uvažujeme, děláme rozhodnutí, zpracováváme informace z okolního světa. Beta má relativně široké rozpětí, dělíme je na nízkou, střední a vysokou. Nízká beta (12-15) “SMR”: SMR je velice důležitá aktivita pro EEG biofeedback trénink. Je dominantní v sensoritomtorické oblasti (oblast C3, Cz, C4). Tato aktivita je potlačena při pohybu, omezení pohybu naopak SMR zvyšuje. Odráží stav relaxovaného soustředění zaměřeného dovnitř. Střední beta (15-18): Odráží myšlení při otevřených očích, pozornost je obrácena ven. Je to stav pohotovosti, ale ne předrážděnosti. Vysoká beta (nad 18Hz): Odráží pocity ostražitosti a předrážděnosti.

 

  • Gama (nad 36 Hz): je aktivita super-vysoká beta. Gama se pohybuje v rozmezí 36-44 Hz (je uváděno i více) Je frekvencí, která je přítomna v celé části hlavy.

40 Hz aktivita je pozorována u dospělých i dětí během řešení problémů. Zdá se, že se podílí při řízení mozkových procesů, podporuje učení a umožňuje mentální ostrost. Dobrá paměť je asociována s efektivně regulovanou aktivitou 40 Hz, zatímco nedostatek této aktivity, přináší sníženou schopnost učení. Dříve se myslelo, že souvisí pouze s úzkostnými stavy či mimořádným vypětím.

  • Delta frekvence (2-4 Hz) - stav prohloubeného kontaktu mezi uvědomělou a neuvědomělou oblastí našeho vědomí.

Delta vlny dominují, když se ponořujeme do spánku. Většina z nás při dominantě Delta vln v mozku se nachází ve spánku či v nějakém jiném neuvědomělém stavu. Nicméně, objevuje se mnoho sdělení o tom, že někteří lidé se mohou nacházet v delta stavu bez ztráty uvědomění. Zpravidla se toto asociuje s hloubkovými tranzovými či „nefyzickými“ stavy. Je zajímavé, že právě v tomto stavu náš mozek vylučuje největší množství růstového hormonu. Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci. Je nejnižší frekvencí. Objevuje se standardně při třetí a čtvrté fázi NONREM spánku (hluboký spánek). Tato aktivita je též pozorována během intenzivního myšlení (tzv. nerytmická mentální delta). Patologická složka se objevuje ve stavech bezvědomí nebo po mozkových zraněních. Je dominantní frekvencí pro děti do jednoho roku. Je vlnou s nejvyšší amplitudou s hodnotami mezi 10 a 300 μV. Snížením delta aktivity roste bdělost. Naopak, je-li přítomno větší množství delta aktivity během dne, znamená to ospalost nebo problémy se soustředěním. Donedávna platila teze, že hladina delta se dostavuje pouze během nejhlubšího spánku. Nejnovější výzkumy však ukázaly, že ti nejmoudřejší kněží asijských náboženství (např. někteří jogíni nabo lámové) jsou schopni se do ní dostat sérií fyzických a psychických cvičení, a nejen to. Dokáží v tomto stavu dokonce komunikovat s okolím a po "probuzení" si vše jasně vybavují.

  • Theta frekvence (4-8 Hz) - stav spánku. Theta vlny se objevují, když klidné bdění přechází do ospalosti.

V tomto stavu se člověk nachází mezi spánkem a bděním. Často je doprovázen viděním neočekávaných, snům podobných obrazů s jasnými vzpomínkami, nejčastější dětskými. Theta stav otevírá přístup k obsahu neuvědomělé časti mozku, k volným asociacím, neočekávaným prozřením, tvůrčím nápadům. Většina lidí usíná, když se v jejích mozku objevuje pozorovatelné množství Theta vln. Tyto mozkové vlny charakterizují stav hlubokého uvolnění, meditace, určité fáze spánku. Při theta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize. Může být rytmická nebo nerytmická s difúzním výskytem. Tato mozková frekvence je spojována s kreativitou, intuicí, ale patologicky též s denním sněním, úzkostí a depresemi. Častější výskyt je u dětí do 13 let. Théta aktivita je výrazná při meditaci a hlubokém vnoření do sebe. Též se vyskytuje při emocionálním vzrušení. Často se vyskytuje temporálně. Je v mezích normy pokud < 30 μV. Je také normální během některých fázích spánku. Stav velice hlubokého soustředění, kterého lze docílit pokročilou meditací nebo intenzivně prožívanou modlitbou.

Například při bioelektrické frekvenci kolem 7 - 8 Hz dochází k tzv. samoléčení (stav hypometabolismu). Při frekvenci 2,5 - 8 Hz dochází k hypnotickému (autohypnotickému) stavu, kdy lze z hloubky paměti vyvolat "staré" záznamy událostí, které vědomá mysl vytěsnila do mozkových oblastí "podvědomí" či "nevědomí".

Například korunní čakru (vrchol lebky-kůry) ovlivňuje základní nota B (= 61,7 Hz), případně její harmonické tóny ve II.oktávě frekvence 123,4 Hz, ve třetí oktávě 246,9 Hz, ve čtvrté oktávě 493,9 Hz či v V.oktávě tóny s frekvencí 987,8 Hz. Mozek obsahuje okolo 20 miliard neuronů, které generují elektrické impulzy. Pokud tyto neurony pracují synchronně, tak se na synapsích, které propojují neurony, objeví malý, rytmický, elektrický potenciál. Čím více neuronů pracuje synchronně, tím je vetší výsledný potenciál (amplituda) elektrických oscilací, měřených v mikrovoltech. Čím rychleji spolu neurony pracují, tím je vyšší frekvence oscilací (měřená v Hertz). Tyto dva parametry amplituda a frekvence jsou hlavními charakteristikami mozkových vln.

Mikrovlnné záření o specifické frekvenci 450 MHz může interferovat s přenosem vápníku do synapsí (to jsou spoje mezi mozkovými buňkami) a tím je možno interferovat s lidskou pamětí. Když byli lidé vystaveni těmto frekvencím, došlo u nich ke ztrátě paměti.

Binaurální rytmy vznikají jako odpověď jednotlivých částí hemisfér mozku na vnější stimulaci přicházející z vnějšku zároveň do obou uší. Frekvence musí být nižší jak 1000 Hz a rozdíl vln nižší než 30 Hz. Tak například, přichází-li frekvence 410 Hz do pravého ucha a 400 Hz do levého ucha, vznikne interferencí těchto vln vlna jež je modulována frekvencí přibližně 10Hz. Tato frekvence není vnímána v pravém slova smyslu jako tón, ale je vnímána jako binourální rytmy na, který má tendenci se mozek vylaďovat skrze přirozený mechanizmus FFR. Tímto způsobem je teoretické možné použitím různě modulovaných vln dosahovat příslušné stimulace kortexu za účelem ovlivnění stavu vědomí.

Bylo například zjištěno, že člověk má vlastně mozky tři. Vývoj prvního z nich trval miliony let a máme jej společný s plazy a ještěry. Tento první, nejstarší mozek tvoří prodloužená mícha a zajišťuje v těle takové funkce jako je dýchání, krevní oběh, srdeční činnost apod. Druhý mozek máme společný se savci a někdy se mu také říká "koňský". Je vývojově mladší a zpracovává především naše emoce. Třetí, vývojově nejmladší částí je šedá kůra mozková. V ní se nalézají např. centrum řeči, některé druhy paměti, a další funkce související s tzv. vyšším intelektem. Tyto tři mozky uvažují a reagují rozdílně a naprosto samostatně. Mají také rozdílnou biochemickou strukturu a v běžném stavu vědomí málokdy pracují synchronně. Dalo by se říci, že jsou spíše v konfliktu než v souladu. Relaxace nebo meditace je jediný přirozený způsob, jak uvést tyto tři mozky do součinnosti, vyladit je a využít tak obrovských možností, které se v nás ukrývají.

http://gamedesign.cz/?p=2001

http://www.deeksha.cz/content/view/68/76/

původních 7 čaker se vyvíjí na konečných 13

 

Monitoring mysli (mind control)

NSA si vede záznamy o všech počítačích typu PC i jiných typech, které se ve Státech prodají. Některá EMF zařízení (tj. vysílající elektromagnetické frekvence), kterými NSA disponuje, se mohou dálkově naladit na emise RF (vzdálených frekvencí), které vydávají základní desky s plošnými spoji (přičemž odfiltrovávají emise z monitorů a zdrojových zařízení). RF emise ze základních desek jednotlivých počítačů obsahují digitální informace o daném počítači. Zakódované RF vlny vysílané ze zařízení NSA mohou vytvořit rezonanci s počítačovými obvody a pozměnit tak v těchto počítačích data. NSA tak může získat bezdrátový přístup do jakéhokoliv počítače v zemi a kontrolovat jeho obsah z hlediska dozoru nebo protiteroristických elektronických zásahů.


Detekce elektromagnetických polí v lidských bytostech za účelem sledování a dozoru

Bioelektrické pole subjektu může být detekováno i na dálku, takže je možné je sledovat, ať už se jeho vlastník pohybuje kdekoliv. Díky speciálnímu EMF vybavení mohou experti na kryptologii v NSA na dálku odečíst a zjistit evokované potenciály ( EEG). Ty se dají rozšifrovat a výsledkem jsou skutečné mozkové stavy a myšlenky daného jedince. Subjekt je tak dokonale sledován na dálku. Pracovníci NSA mohou prostřednictvím skenovací sítě EMF a příslušných počítačů naladit frekvenci jakéhokoliv jedince v zemi a tento jedinec může být vyhledán a sledován po dobu 24 hodin denně.

Využití EMF stimulace mozku v rámci výzvědného zpravodajství o signálech

NSA a její výzvědný zpravodajský systém o signálech využívá EMF stimulace mozku za účelem dosažení tzv. dálkového neurálního monitoringu (RNM – Remote Neural Monitoring) a elektronického spojení s mozkem (EBL – Electronic Brain Link). Výsledná tajná technologie je v Národním bezpečnostním archivu vedena jako „Radiation Intelligence“ .

NSA disponuje soukromým a jedinečným elektronickým vybavením, které na dálku analyzuje elektrickou aktivitu, již produkují lidské bytosti. Počítačem generované mapování mozku, kterého NSA využívá, průběžně monitoruje veškerou elektrickou aktivitu v mozku. NSA nahrává a dekóduje mozkové mapy jednotlivých lidí (stovek tisíc jedinců) pro účely národní bezpečnosti. Mozková stimulace pomocí EMF je též tajně využívána armádou pro spojení mozku s počítačem (například ve vojenských bojových letadlech).

Pro účely elektronického sledování může být elektrická aktivita v mozkovém centru řeči přeložena do myšlenek zformulovaných slovy. RNM může poslat zakódované signály do mozkového centra sluchu, a komunikovat tak přímo s mozkem, (čímž sluch vlastně obejde).

Bez jakéhokoli kontaktu se subjektem může RNM mapovat elektrické aktivity centra zraku v mozku sledované osoby a přenášet obrazy z jejího mozku na monitor. Agenti NSA vidí to samé, co oči sledovaného subjektu. Může být rovněž sledována vizuální paměť. RNM může poslat obrazy přímo do centra zraku a obejít tak oči a oční nervy.  Pracovníci NSA toho mohou tajně využívat pro účely programování mozku – vkládáním obrazů do mozku sledovaného subjektu, zatímco se ten nachází ve spánku REM.

Schopnosti agentů NSA používajících RNM

Výzvědné zpravodajství o signálech existuje v USA od 40. let. NSA má ve Ft. Meade rozsáhlý dvoucestný bezdrátový RNM systém, který používá ke sledování subjektů a k neinvazivnímu monitorování audiovizuálních informací v jejich mozcích.

 Toto všechno se děje bez fyzického kontaktu se subjektem. RNM je nejdokonalejší metodou sledování a vnitrostátní špionáže

Kognitivní mapování – systém zpracování vědomostí (analýza mozkových vln a uložení na pevný disk) / Rádiový přenos mikrovlnné energie pro mikrovlnami poháněné rádiové vysílače-přijímače a senzory / vysílač / rádiový přenos nervového vysílání: ovlivňování nálady a pokyny kognitivním procesům / přijímač / nervová telekomunikační elektroda implantovaná do lidského mozku (mozkové rádio) / napevno zabudované sledovací zařízení na základní desce počítače / zařízení sledující EEG / soukromý nervový telesystém / mikrovlnný špehovací spoj (často napevno zabudovaný ve zdi nebo v nábytku) / mikrovlnami poháněné nástěnné sledovací zařízení, senzor (fungující jako mikrofon) / mikrovlnami poháněné sledovací zařízení – špionážní kamera.

To je schéma průběhu a fungování útoků probíhajících na nervově-elektromagnetických frekvencích. Obrázek obsahuje metody, jichž může využít policie nebo vojenské zpravodajské agentury k experimentům s ovládáním mysli na dálku, k manipulaci lidského chování a k vraždění.

Technologie výzvědného zpravodajství o signálech – elektronické spojení s mozkem

SIGINT NSA může na dálku detekovat, identifikovat a monitorovat bioelektrické pole osoby. Výzvědné aktivity NSA týkající se signálů mají zvláštní schopnost dálkově a neinvazivně monitorovat evokované potenciály lidského mozku, a to digitálním dekódováním elektromagnetických (EMF) emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattů.

Každá myšlenka, reakce, motorický povel, sluchový vjem a zrakový obraz má v mozku odpovídající „evokovaný potenciál“. EMF emise z mozku může být dekódována na běžné myšlenky, obrazy a zvuky z mozku subjektu.

Mozková stimulace pomocí EMF vln pracuje tak, že se vysílají komplexně zakódované elektromagnetické signály pro spuštění evokovaných potenciálů (událostí) v mozku, čímž se v nervových obvodech mozku vytvářejí zvuky a obrazy. Stimulace mozku EMF vlnami může rovněž změnit psychické stavy osoby a působit na kontrolu její motoriky.

Dvoucestné elektronické mozkové spojení je uskutečňováno dálkovým monitorováním audiovizuální informace zakódované v podobě EMF vln, a vysíláním této informace do druhého mozku. Obrazy se v mozku objevují jako na filmovém plátně.

Dvoucestné elektronické mozkové spojení se stalo nejdokonalejším komunikačním systémem pracovníků CIA/NSA. Dálkové neurální monitorování (RNM, dálkové monitorování bioele-ktrické informace v lidském mozku) se stalo nejdokonalejším systémem sledování a kontroly.

Jak může být vysílána tichá hypnóza (původní řeč je převedená frekvenčním modulátorem) prostřednictvím modulátoru hlasové frekvence a vytvořit tak „hlas“.

RNM vyžaduje dekódování rezonanční frekvence každé specifické oblasti mozku. Frekvence je poté modulována tak, aby se dala využít pro vložení informací do dané specifické mozkové oblasti. Frekvence, na něž různé mozkové oblasti reagují, se pohybují v rozmezí od 3 do 50 Hz. Tyto modulované informace mohou být vloženy do mozku a mít různou intenzitu – od podprahových až po vnímatelné. Mozek každé osoby je vybaven jedinečnou sadou bioelektrických rezonančních frekvencí. Když pošlete do něčího mozku zvukovou informaci na odlišné frekvenci, než na kterou je její sluchová kůra naladěna, tato zvuková informace vůbec nemusí být přijata/vnímána.

image

Přehled použití zbraní na ovládání mysli

Masivní kontrola mysli na dálku díky celkovému pokrytí populace prostřednictvím sítě mobilních telefonů. Dálkové monitorování/sledování jednotlivců v jakékoli oblasti, uvnitř jakékoli budovy, nepřetržitě a kdekoli v zemi.

Přístroje RNM kontrolované NSA na dálku čtou evokované potenciály (EEG) lidského mozku za účelem sledování jednotlivců a vysílání zpráv do jejich nervových systémů, což může ovlivňovat jejich činnost a chování. RNM může elektronicky identifikovat a sledovat jednotlivce kdekoli v USA.

 

NSA instaluje chemikálie a drogy do obytných budov s využitím vodovodního potrubí, vlastní sady nástrojů, které využívají vodovodního a vzduchového potrubí pro šíření drog (jako například uspávacích plynů nebo drog na vymývání mozků). Využívá se zde produktů psychofarmakologie CIA.

Stálá síť speciálních EMF přístrojů, které dokáží číst EEG lidského mozku a identifikovat (sledovat) jednotlivce s použitím digitálních počítačů. Elektrická stimulace mozku (ESB) prostřednictvím EMF signálů, vytvářených výzvědným zpravodajstvím o signálech, je používána k ovládání subjektů.

Příklad stimulace mozku elektromagnetickými vlnami

Oblast mozku

Bioelektrická rezonanční frekvence

Informace vyvolaná prostř. modulace

motorické centrum

10 Hz

koordinace pohybů

sluchové centrum

15 Hz

zvuk, který obchází sluch

centrum vidění

25 Hz

obrazy, které obcházejí zrak

centrum hmatu

9 Hz

pocity doteku

centrum myšlení

20 Hz

myšlenky, vnucené podvědomí

 
TOPlist